Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου/ Archaeological Museum

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου/ Archaeological Museum

Το κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Μυκόνου κτίστηκε το 1900-02 στο Καμνάκι, σε δεσπόζουσα θέση επάνω από το παλιό λιμάνι, για να στεγάσει αρχικά τα πλούσια ευρήματα του ‘ Βόθρου της Καθάρσεως’ του 5ου π.Χ. που αποκαλύφθηκε στη Ρήνεια το 1898 και των άλλων ταφών του νησιού. Η πλούσια συλλογή των αγγείων του είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική για την κυκλαδική κεραμική από την γεωμετρική εποχή έως στον 6ο π.Χ. αι. 
 
Εκτίθενται επίσης θαυμάσια μελανόμορφα και ερυθρόμορφα κεραμικά και άλλα ευρήματα, ταφικά ελληνιστικά ανάγλυφα κ.ά. γλυπτά. Από τα ευρήματα της Μυκόνου, εντυπωσιάζει ιδιαίτερα ο μεγάλος ‘Πίθος της Μυκόνου’ (πιθαμφορέας από τηνιακό εργαστήριο, του 7ου π.Χ. αι.), με τις πλούσιες ανάγλυφες παραστάσεις του από τον Τρωϊκό Πόλεμο, κατανεμημένες σε ζώνες (σε κεντρική σύνθεση παριστάνονται οι Αχαιοί πολεμιστές με το Δούρειο Ίππο). 
 
Ανοιχτό καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 3:00 μ.μ. εκτός Δευτέρας και επισήμων αργιών.(τηλ.: 22890 – 22 325)
 
 
The building of the Archaeological Museum of Mykonos was built in 1900-1902 in Kamnaki in a dominant position over the old harbor, originally to house the rich findings of the 'Pit of Purification' of the 5th discovered in 1898 Renia and other burials on the island. The rich collection of vessels is particularly representative of Cycladic pottery from the Geometric period until the 6th century. 
 
It also presents a wonderful black and red pottery and other finds, Hellenistic funerary reliefs, etc. sculptures. From the findings of Mykonos, especially impressive is the large 'Jar of Mykonos', (made from Tinian workshop, 7th century BC.), With its rich relief scenes from the Trojan War, divided into zones (central composition shows the Achaean warriors with the Trojan Horse). 
 
Open daily from 8:30 am to 3:00 pm except Mondays and public holidays. (tel: 22890-22 325)