Δημοπρατείται η αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Άνω Μεράς

Δημοπρατείται η αναβάθμιση του ταχυδιυλιστηρίου Άνω Μεράς

 

 

Στην προέγκριση δημοπράτησης της προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων Διύλισης ΔΕΥΑ Μυκόνου, προέβη η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ειδικότερα, η ΕΥΔ ενέκρινε τα τεύχη διακήρυξης και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το εν λόγω έργο, το οποίο αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση και την επέκταση των μονάδων διύλισης της Άνω Μεράς Μυκόνου, με σκοπό την αντιμετώπιση των αυξημένων υδρευτικών αναγκών της περιοχής, ιδιαίτερα κατά την θερινή τουριστική περίοδo.
 
Με την προτεινόμενη πράξη προβλέπεται να εγκατασταθεί μια νέα μονάδα διυλιστηρίου σε παράλληλη λειτουργία με τις υπάρχουσες δύο μονάδες στο υφιστάμενο κτίριο στο διυλιστήριο Άνω Μεράς της Μυκόνου, με την οποία θα αυξάνεται η δυναμικότητα της συνολικής εγκατάστασης κατά 1.840 κ.μ./ημέρα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 396.800,00 €.
 
Είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
 
Δικαιούχος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Μυκόνου.