Εγκρίθηκε η λειτουργία ολιγομελών Τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ. του νομού Κυκλάδων

Εγκρίθηκε η λειτουργία ολιγομελών Τμημάτων στα ΕΠΑ.Λ. του νομού Κυκλάδων

 

Συμπληρωματική́ έγκριση, κατ ́ εξαίρεση για το σχολικό́ έτος 2019-2020,  σχετικά με τη λειτουργιά ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑ.Λ., υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου. 

Ειδικότερα, εγκρίθηκε η λειτουργία τμημάτων με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ΄ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08- 2017 (Β΄ 2891) υπουργική απόφαση, σε τμήματα Α’ Τάξης, Τομέων Β’ Τάξης και Ειδικοτήτων Γ’ και Δ’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων. 

Πρόκειται για μια απολύτως θετική εξέλιξη στο πλαίσιο διευθέτησης του προβλήματος που ανέκυψε με αρκετά ολιγομελή τμήμα ΕΠΑ.Λ. του νομού Κυκλάδων, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά προς όφελος δεκάδων μαθητών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν τομείς τεχνικής επαγγελματικής γνώσης, χωρίς περιορισμούς και αποκλεισμούς. 

Στην απόφαση της κ. Ζαχαράκη περιλαμβάνεται η έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων στα Επαγγελματικά Λύκεια Σύρου, Τήνου, Πάρου, Νάξου, Θήρας, Άνδρου, Κέας, ικανοποιώντας ένα δίκαιο αίτημα μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Υπενθυμίζεται, ότι ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Φίλιππος Φόρτωμας, μετά την πρόσφατη επίσκεψή του στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου, προχώρησε σε γραπτή παρέμβαση προς το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ πραγματοποίησε συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη, η οποία τον διαβεβαίωσε για την επίλυση του ζητήματος, κάτι που έγινε πράξη μέσα σε λίγα 24ωρα. 

*Επισυνάπτεται η απόφαση της κ. Ζαχαράκη και η λίστα των τμημάτων ΕΠΑ.Λ. του νομού Κυκλάδων τα οποία εξασφάλισαν έγκριση λειτουργίας. 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την περίπτωση ι' της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 (A' 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 45 του ν.4264/2014 (Α ́ 118), την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4403/2016 (Α ́ 125) και την περίπτωση β ́ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν.4415/2016 (Α ́ 159). 2. Την παρ. 15 του άρθρου 46 του ν.4186/2013 (A' 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 66 του ν.4386/2016 (A' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (Α ́ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παρ. 2 και 3. 3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 (A' 45) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (A' 98), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
5. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α ́ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 6. Το π.δ. 81/2019 (Α ́ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 
Digitally INFORMATICS signed by DEVELOPMENT Date: 2019.09.20 AGENCY 18:52:32 EEST Reason: Location: Athens 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
7. Το π.δ. 83/2019 (Α ́ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 9. Την υπ’ αριθμ. 6631/Υ1/20.07.2019 (Β ́ 3009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη». 10. Τη με αριθμ. 42712/Γ2/20-03-2014 (B' 833) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια». 11. Την υπ ́ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (Β ́ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)». 12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 
Αποφασίζουμε 
Εγκρίνουμε με μικρότερο αριθμό μαθητών από τον προβλεπόμενο στην υπ ́ αριθ. Φ12/134644/Δ4/08-08- 2017 (Β ́ 2891) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της Α' Τάξης, τμήματος Τομέα της Β' Τάξης και τμήματος Ειδικότητας της Γ' Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)», κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2019-2020, τα παρακάτω τμήματα Α ́ τάξης, τμήματα Τομέων Β ́ τάξης και τμήματα Ειδικοτήτων Γ ́ και Δ ́ τάξης Επαγγελματικών Λυκείων, κατά παρέκκλιση των αναφερόμενων στο άρθρο 1 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΘΗΝΩΝ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΘΗΝΩΝ Α Γ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΘΗΝΩΝ Α Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΘΗΝΩΝ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΔΑΦΝΗΣ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΔΑΦΝΗΣ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α' ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΘΗΝΩΝ Α Β ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α Δ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Β' ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
3ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Α Γ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
2ο ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α Β 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2ο ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2ο ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α Γ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
1ο ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Α Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
1ο ΗΜΕΡ. ΕΠΑΛ ΙΛΙΟΥ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
1ο ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
2ο ΕΠΑΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1 ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ Α Γ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
1 ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
1 ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Γ Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
3 ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ Α Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΕΠΑΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ Α Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Η' Β' ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α Γ' ΔΙΟΙΚΗΣΗ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΑΡΤΑΣ Α Γ' ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΠΑ.Λ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α Γ ́ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Γ' 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,ΔΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Γ' ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΜΑ Γ Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΑΓΙΑΣ Δ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Γ Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
Γ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α A 
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Γ Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ Γ Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΤ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Δ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ Γ Α 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 15ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ 
7ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Γ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
8ο ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Γ' ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΕΠΑΝΟΜΗΣ Β Β 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΕΠΑΝΟΜΗΣ Β Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΕΠΑΝΟΜΗΣ Β Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Γ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & 
ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Α Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΣΥΚΕΩΝ Α Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΕΥΟΣΜΟΥ Α Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ Α Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΝΑΟΥΣΑΣ Β Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Β Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Β Β 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Β Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ Α Γ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- 
ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
2ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ Α Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ A Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ A Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝ. ΜΗΧΑΝ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
1ο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΣΑΣ A Γ 
ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ Δ Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ A Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Α Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α Β 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α Β ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΣΕΡΡΩΝ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΣΕΡΡΩΝ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. 
ΣΕΡΡΩΝ Α Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ Ζ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΛ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΣΕΡΡΩΝ Γ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
5ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
10 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ 
1ο ΕΠΑΛ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β Γ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ Ε Β ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ Ε Β ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ Ε Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΚΙΣΑΜΟΥ Ε Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ Ε Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΛ ΒΡΥΣΩΝ Ε Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ Β Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ Β Δ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΧΑΝΙΩΝ Β Δ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΡΟΔΟΥ Ε Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 
11 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΡΟΔΟΥ Ε Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΡΟΔΟΥ Ε Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΠΑ.Λ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ Ζ Β ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΠΑΛ ΚΩ Ε Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΠΑΛ ΚΩ Ε Γ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΑΛ ΚΩ Ε Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ - 
ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ Ε Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ - 
ΕΠΑΛ ΣΥΡΟΥ Ε Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΑΝΔΡΟΥ Ζ Β ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ 
ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ ΣΤ Γ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΕΑΣ Ζ Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΕΑΣ Ζ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ Ζ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1ο ΕΠΑ.Λ ΝΑΞΟΥ Ζ Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΘΗΡΑΣ Η Γ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΠΑΛ ΤΗΝΟΥ ΣΤ Γ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
12 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ Α Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α Β 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
1ο ΕΠΑΛ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α Β ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ 
2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Β Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Γ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ Β Β ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
1ο ΕΠΑΛ ΚΙΑΤΟΥ Β Β 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Α Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
13 
ΑΔΑ: 9ΛΞΑ4653ΠΣ-ΤΞ4 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α Γ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ- 
ΕΥΕΞΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΣΤ Γ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ, 
ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ζ Β ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΥΣΤΟΥ Ζ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ Ζ Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΞΗ ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Δ Γ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Αθήνα,...20 Σεπτεμβρίου 2019 
Εσωτερική Διανομή: 
• Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη 
• Γραφείο Γενικής Γραμματέως κ. Κ. Γκίκα 
• Δ/νση Επαγγ/κής Εκπ/σης -Τμήματα Α ́ & Β ́ 
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ 
14