Τα μέλη των Επιτροπών του Δήμου Μυκόνου

Τα μέλη των Επιτροπών του Δήμου Μυκόνου

 

Στην σημερινή συνεδρίαση (08/09), τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την ίδια δημοτική περίοδο για την δημοτική θητεία 2019-2023.
 
Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
Φρατζέσκος Βιγλιάς (Πρωτοβουλία Δράσης)
Ελένη Καλπουρτζή (Πρωτοβουλία Δράσης)
Σπυρίδων Αποστόλου (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
Νικόλαος Γκέλος (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
 
Αναπληρωματικά μέλη:
 
Δημήτριος Μάνεσης (Πρωτοβουλία Δράσης)
Ελένης Κοντιζά (Πρωτοβουλία Δράσης)
Γρυπάρη Ειρήνη (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
 
Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:
 
Μαρία Κουσαθανά (Πρωτοβουλία Δράσης)
Αντωνία Ανδρονίκου (Πρωτοβουλία Δράσης)
Αλέξανδρος Βαμβακούρης (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
Μαρσούλα Χανιώτη  (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
 
Αναπληρωματικά μέλη:
 
Δημήτριος Μάνεσης (Πρωτοβουλία Δράσης)
Ελένης Κοντιζά (Πρωτοβουλία Δράσης)
Γρυπάρη Ειρήνη (Μύκονος Πρώτη Ξανά)
Νάζου Βασιλική (Μύκονος Πρώτη Ξανά)