Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

 

 

Πρόσκληση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1),  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
2. Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Παροχή υπηρεσιών γεωτεχνικού συμβούλου στα πλαίσια της κατασκευής του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (2ο στάδιο - κατακύρωση του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη) του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό α/α 80062 του έργου: "Κατασκευή προβλήτας στη νήσο Στρογγύλη".
4. Έγκριση αναμορφωμένου 1ου συγκριτικού πίνακα και 1ου - 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης "Μελέτη βελτίωσης - διαπλάτυνσης εθνικής οδού Ρόδου - Λίνδου, τμήμα από Κολύμπια έως Λίνδο".
5. Έγκριση ορισμού επιτροπής παραλαβής & παρακολούθησης - Ε.Π.Π. - των συμβάσεων προμήθειας και παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έργο: «Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά».
6. Έγκριση όρων δημοπράτησης, ορισμό πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότηση του και ορισμού επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή τριών γηπέδων τένις».
 
7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος Κρητηνίας νήσου Ρόδου».
8.  Έγκριση  χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός και τάπητας γηπέδου λυκείου Ιαλυσού».
9. Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου – Ψίνθος».
10. Έγκριση όρων δημοπράτησης διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)». 
11. Έγκριση  2ου Πρακτικού Δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης Οριστικού Αναδόχου)  διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ Ν. ΜΗΛΟΥ».
12. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο : «Βελτίωση οδού Χώρας - Μοναστήρι ν. Σικίνου».
13. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας (στάδιο ανάδειξης οριστικού Αναδόχου) διαγωνισμού για το έργο : «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σίφνου (2018)».
14. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Συντηρήσεις –Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου».
15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου (2018)».
16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Διαγράμμιση Επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Σύρου (2018)».
17. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Άνδρου (2018)».
18. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου (2018)».
19. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή Γηπέδου 5χ5 στην περιοχή Καμίνια ν. Σύρου».
20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο ''Προμήθεια και Εγκατάσταση Αθλητικών Ειδών Γηπέδων Ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σύρου – Ερμούπολης και Τήνου ‘’ .  
21. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων που χρησιμοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομού Δωδεκανήσου).
22. Έγκριση Πολυετούς Δέσμευσης ποσών για τον Διαγωνισμό  "Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2019-2020-2021 ".
23. Έγκριση όρων διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την  «Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για τα σχολικά έτη 2019-2020-2021 ».
 
24. Έγκριση δρομολογίων για τη Μεταφορά Μαθητών  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με Eιδικά Μαθητικά Δελτία και με επίδομα Γονέων Σχολικού Έτους 2019-2020-2021 και έγκριση πολυετούς υποχρέωσης.  
25. Έγκριση πρακτικού σταδίου Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας & ταχυμεταφοράς Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για 3 έτη .
26. Έγκριση πρακτικού  Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του Διαγωνισμού για την προμήθεια κλιματιστικών στα πλαίσια του έργου « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΚΩ ».
27. Έγκριση πρακτικού 3ου σταδίου αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου για 2 έτη.
28. Έγκριση πρακτικού ενστάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες καταγραφής καλλιεργητικών δεδομένων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
29. Έγκριση παράτασης υπάρχουσας σύμβασης προμήθειας καυσίμων για τρείς (3) μήνες έως 7/11/2019, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
30. Έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων – Επιτροπής Ενστάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», του Προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, συνολικής διάρκειας 14 μηνών.
31. Έγκριση των όρων ανοικτού, ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Υποστήριξη Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης».
32. Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού, ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ), Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
33. Έγκριση του 2ου πρακτικού που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν για τον ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων (2η πράξη ΤΕΒΑ), Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
34. Έγκριση ένταξης στο Μητρώο Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Π.Ν.Α.ι. και έγκριση υπογραφής σύμβασης εργασιών για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών στη Π.Ε. Κυκλάδων, εταιρειών και φυσικών προσώπων ενταγμένων στο μητρώο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών Π.Ν.Α.ι.
35. Έγκριση αναθέσεων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
36. Έγκριση 1ου Πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για  την «Προμήθεια Συσκευασμένου Ψυχρού Ασφαλτομίγματος», Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
 
 
37. Έγκριση πληρωμής ανεξόφλητων υποχρεώσεων Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
38. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
39. Έγκριση δέσμευσης ποσών για έργα έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
40. Έγκριση δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
41. Έγκριση  δέσμευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
42. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες  έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
43. Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
44. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
45. Έγκριση δέσμευσης για την «Μίσθωση Εκθεσιακού χώρου κατά την συμμετοχή  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2019 στο Λονδίνο».
46. Έγκριση ανάθεση δαπάνης για την «Μίσθωση Εκθεσιακού χώρου κατά την συμμετοχή  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεθνή έκθεση τουρισμού WTM 2019 στο Λονδίνο». 
47. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.
48. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.
49. Έγκριση δέσμευσης Δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  στην 54η Πανελλήνια έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής.  
50. Έγκριση ανάθεσης  Δαπάνης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  στην 54η Πανελλήνια έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής. 
51. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
52.  Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Δωδεκανήσου.
53. Έγκριση αναθέσεων Δαπανών - Δράσεων του τμήματος Δια Βίου Μάθησης, Υποστήριξης της Εκπαίδευσης  και Απασχόλησης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
 
54. Δικαστικές υποθέσεις.
55. Ορθές Επαναλήψεις αποφάσεων – Τροποποιήσεις αποφάσεων - Ανακλήσεις αποφάσεων και δεσμεύσεων, Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
56. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.
57. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.
58.  Εγκρίσεις μετακινήσεων κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.
59. Επικύρωση πρακτικών 6ης / 18-04-2019, 7ης /09-05-2019, 8ης / 07-06-2019, 9ης /19-06-2019 συνεδριάσεων  , Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.