Στη Σύρο η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Στη Σύρο η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

 

 

Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, θα πραγματοποιηθεί η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, την Παρασκευή 21 Ιουνίου, στον Πολυχώρο Plaza  στη Σύρο.
 
Θέματα της συνεδρίασης είναι η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ, η ενημέρωση για την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018, η παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη,  η ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης / Επικαιροποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος, καθώς και η Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και  συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021 – 2027. 
 
Ειδικότερα, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:
 
Ι.    Εισαγωγικό μέρος
Διαπίστωση απαρτίας - Έναρξη συνεδρίασης
Έγκριση ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Πρακτικών 4ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης
Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης 
 
ΙΙ.  ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
Παρουσίαση της προόδου Υλοποίησης του ΕΠ 
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2018
Τροποποίηση Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής δράσεων του ΕΠ
Παρουσίαση της προόδου υλοποίησης των στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση και τη Χωρική Ανάπτυξη 
Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης / Επικαιροποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία του Προγράμματος
 
ΙIΙ. Ειδικά Θέματα 
Παρεμβάσεις Εθνικής Αρχής Συντονισμού επί οριζόντιων θεμάτων
Ενημέρωση για την πρόοδο υλοποίησης του ΕΣΠΑ – (οικονομική πρόοδος/ ενέργειες επιτάχυνσης της εφαρμογής/θεματικοί στόχοι/θεματική συγκέντρωση)  
Διαδικασία κατανομής αποθεματικού επίδοσης 
Παρουσίαση για τις βασικές δράσεις του ΕΚΤ στο σύνολο των ΠΕΠ 
Συνοπτική ενημέρωση για τους  Κοινούς  δείκτες μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ 
Συνοπτική ενημέρωση για τις ενέργειες αξιοποίησης υπηρεσιών διαλειτουργικότητας  και επικοινωνίας του ΟΠΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των διοικητικών πηγών 
Ενημέρωση σχετικά με τη διαπραγμάτευση της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 & συνοπτική παρουσίαση της 1ης εγκυκλίου σχεδιασμού 2021 – 2027 
 
Άλλα θέματα
 
ΙV.  Συζήτηση - παρεμβάσεις
 
V. Συμπεράσματα - Αποφάσεις