Εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων

Εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων

 

 

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα νησιά για το έτος 2019.
 
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την μεταφορά απλής αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) και Diesel κίνησης εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019 στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια, Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο, Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.
 
Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.
Παράγοντες υπολογισμού αντισταθμίσματος κόστους μεταφοράς καυσίμων στα νησιά
 
Οι παράγοντες που λογίζονται υπόψη τόσο για τον υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Η διαφορά τιμής χονδρικής πώλησης μεταξύ του ν. Αττικής και κάθε άλλου νησιωτικού Νομού της χώρας.
2. Το κόστος μεταφοράς εντός του νησιωτικού Νομού.
3. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο νησιωτικό Νομό προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
4. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης  στο Ν. Αττικής προ ΦΠΑ.
5. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.
6. Ο αριθμός των πρατηρίων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και επικαιροποιείται ανά φάση πληρωμής.
7. Ο βαθμός απομάκρυνσης κάποιου νησιού από κεντρική/περιφερειακή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
Ποσό επιδότησης
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται νια τη μεταφορά υγρών καυσίμων στα επιλέξιμα νησιά της χώρας ανάλογα με το εάν σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) και diesel κίνησης, με τα κάτωθι ποσά:
α.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
α.2) 0,06 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.), μεταφέρονται σε νησιά, τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
β.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
β.2) 0,05 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
Διαδικασία πληρωμών και απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Οι δικαιούχοι εγγράφονται στη δράση μέσω του πληροφοριακού συστήματος το οποίο ελέγχει την επιλεξιμότητα τους διασταυρώνοντας τα στοιχεία μητρώου τους από τη βάση δεδομένων taxisnet.
2. Οι δικαιούχοι που έχουν καταστεί επιλέξιμοι λαμβάνουν Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης από το πληροφοριακό σύστημα.
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία τιμολογίου που αποδεικνύουν το κόστος μεταφοράς καυσίμων που κατέβαλαν.
4. Οι δικαιούχοι, έχοντας καταχωρήσει τα απαραίτητα στοιχεία, γνωρίζουν το ποσό επιδότησης τους και μπορούν να υποβάλουν αίτημα καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.
5. Η ΓΓΑΙΝΠ με την μηνιαία αναλυτική μηχανογραφική κατάσταση δικαιούχων ΑΝΗΚΟ για τις ποσότητες των υγρών καυσίμων, συγκεντρώνει τα στοιχεία σε ενιαίο κατάλογο και εκδίδει απόφαση διάθεσης πίστωσης από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./Έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αιτούμενη στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω του epde.
6. Στη συνέχεια, εκδίδεται η εντολή πληρωμής και με ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) μέσω τοι epde προς την Τράπεζα της Ελλάδας, καταβάλλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί στο IBAN που έχει δηλώσει ο αιτών κατά την υποβολή της αίτησης.
7. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου οι δικαιούχοι που θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν μπορούν να εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω πληροφοριακού συστήματος, μπορούν να αποστείλουν αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως και τα έντυπα συμμετοχής χρηματοδότησης και Υ/Δ σώρευσης σε κλειστό φάκελο προς τη ΓΓΑΙΝΠ.
Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου Εφαρμογής του Μέτρου
1. Αρμόδια αρχή για την τιμοληψία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΓΓΕΠΚ). Η ΓΓΕΠΚ αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις μεταβολές στις τιμές πώλησης καυσίμων καταναλωτή και να ελέγχει την επίδραση του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε αυτές.
2. Το παρατηρητήριο τιμών της ΓΓΕΠΚ παρέχει στη ΓΓΑΙΝΠ τα στοιχεία τόσο για τις τιμές πώλησης πριν όσο και μετά την επιδότηση. Η επίδραση ελέγχεται από την ημέρα της πληρωμής μέχρι την ημέρα του επόμενου ανεφοδιασμού και προκύπτει από τη διαφορά της διορθωμένης τιμής από την Αττική (χωρίς ΦΠΑ).
3. Η διορθωμένη τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά από τη λήψη της επιδότησης και ορίζεται ως η διαφορά της λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) από το συνολικό ποσό επιδότησης που λαμβάνει ο πρατηριούχος ανά λίτρο καυσίμου.
4. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών ορίζεται η ΓΓΑΙΝΠ.
5. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την πληρωμή των δικαιούχων, των οποίων οι δαπάνες έχουν εγκριθεί.
6. Η ΓΓΑΙΝΠ είναι υπεύθυνη τήρησης αρχείων που αφορούν το σχεδιαζόμενο μέτρο για 10 οικονομικά έτη μετά από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιούνται μετά την παρέλευση τριετίας.
7. Η ΓΓΑΙΝΠ ορίζεται υπεύθυνη για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης της ΕΥΚΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκαν.
8. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την ευθύνη για την αναγραφή του χορηγούμενου ποσού ενίσχυσης σε κάθε μεμονωμένη απόφαση χορήγησης που θα εκδοθεί βάσει του παρόντος καθεστώτος.
Όροι ορθής εφαρμογής του Μέτρου
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν μέσω αυτοκόλλητης σήμανσης στην είσοδο του πρατηρίου τους τη συμμετοχή τους στη δράση μέσω της κάρτας «Μ.Α.Ν./Ε» που εκδίδει το πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΑΙΝΠ.
Κυρώσεις
Όταν, κατά τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων ελέγχων διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο ποσό,  βάσει  του  ελέγχου που περιγράφεται στο 7.2. η ΓΓΑΙΝΠ:
Α) Διακόπτει την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ή σε περίπτωση που έχει καταβληθεί, ζητά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αφού καλέσει τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εντός εύλογης προθεσμίας έγγραφες παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία.
Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το καθεστώς έκδοσης M.A.N. - Επιχείρησης για το επόμενο έτος από αυτό, εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση.