Δύο αντιδήμαρχοι και ένα νέο πρόσωπο στην διοίκηση του Δήμου

Δύο αντιδήμαρχοι και ένα νέο πρόσωπο στην διοίκηση του Δήμου

 

 

Με σημερινές του αποφάσεις ο Δήμαρχος Μυκόνου κ. Κωνσταντίνος Κουκάς όρισε τους νέους αντιδημάρχους του όπως και έναν εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο.

Συγκεκριμένα όπως έχουμε ήδη γράψει, επιστρέφει στην αντιδημαρχία ο κ. Μιλτιάδης Ατζαμόγλου, ενώ διευρύνονται οι αρμοδιότητες του αντιδημάρχου κ. Αλέκου Κουκά.

Ωστόσο το νέο πρόσωπο στην διοίκηση, είναι ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Φρατζέσκος Βιγλιάρης. Ο κ. Βιγλιάρης που έχει δηλώσει επισήμως ότι θα βρίσκεται στο πλευρό του κ. Κουκά στις εκλογές του Μαϊου αναλαμβάνει Εντεταλμένος Σύμβουλος Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 

Οι αρμοδιότητες των δύο αντιδημάρχων είναι:

1. Τον κ. Μιλτιάδη Ατζαμόγλου του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο Διοίκησης,
Τουρισμού και Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα
Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
- Την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου.
- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων
που εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού
και Κ.Ε.Π. της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Γραφείου ΚΥΕ της Δ/νσης
Περιβάλλοντος, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο από το Δήμαρχο.
- Την εκπόνηση, την υλοποίηση και τη συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική
ανάπτυξη του Δήμου και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συνεργασία
με την Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου.
-Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.
 
Τον κ. Αλέξανδρο Κουκά του Δημητρίου ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Σεχνικών
Έργων του Δήμου Μυκόνου και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και
ανακύκλωσης του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων καθώς
και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.
- Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας
και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.
- Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των
μηχανικών μέσων και οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της
μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του
χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής
(ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.
- Τη μέριμνα, την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής &
Ασφάλειας των εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό
Εργασίας για την παροχή μέτρων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στον Τομέα 
ευθύνης του, καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
- Την εποπτεία και ευθύνη για την εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας και των
περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μυκόνου.
- Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και
καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της
ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.
- Τη μελέτη και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής
σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.
- Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού
δικτύου.
- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και καταστάσεων (καυσίμων,
ελαιολιπαντικών κλπ.) που εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης - Επισκευής – Συντήρησης
μηχανοκινήτων μέσων, το Γραφείο Καθαριότητας, το ΧΥΤΑ, το Γραφείο Διαχείρισης
Απορριμμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και του
Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
- Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.
- Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη
λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου
υλικών των υπηρεσιών.
- Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
- Την εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας,
το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
- Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ
 
Διαβάστε αναλυτικά τις αρμοδιότητες του κ. Βιγλιάρη ΕΔΩ