Ανακοίνωση για νέες άδειες ταξί ή μετατροπή υφιστάμενων αδειών από την δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών της ΠΝΑΙ

Ανακοίνωση για νέες άδειες ταξί ή μετατροπή υφιστάμενων αδειών από την δ/νση μεταφορών και επικοινωνιών της ΠΝΑΙ

 

Από τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνονται τα εξής :
 
Σε συνέχεια της αριθ.17494/1302/8-2-2019 (ΑΔΑ : 7ΧΜΠ7ΛΞ-ΟΓΧ) απόφασης Περιφερειάρχη με θέμα : «Καθορισμός του μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) – χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ-ΑΜΕΑ ή μετατροπή υφισταμένων  αδειών σε άλλο τύπο για το έτος 2019» εκδόθηκαν οι ακόλουθες προσκλήσεις :
 
Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων η αριθ.17623/1319/8-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΜΥ7ΛΞ-3ΨΚ) με θέμα : 
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων».
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας : 
 
Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου η αριθ.3854/8-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΖ3Κ7ΛΞ-ΛΔΝ) με θέμα :
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου».
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας:
 
 
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.