ΟΑΕΔ: Το επίδομα στους μακροχρόνια ανέργους

ΟΑΕΔ: Το επίδομα στους μακροχρόνια ανέργους

 

 

ΟΑΕΔ

Το επίδομα στους μακροχρόνια ανέργους

Εκτός από το τακτικό επίδομα ανεργίας, ο ΟΑΕΔ χορηγεί στους δικαιούχους και επίδομα σε μακροχρόνα ανέργους, υπό προϋποθέσεις. Οι συνεργάτες του «Λύνεται» παρουσιάζουν ένα χρήσιμο ερωτηματολόγιο για το συγκεκριμένο επίδομα: 

  • Ποιοί είναι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας; 

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι άνεργοι που:

  • Έχουν ηλικία 20 έως 66 ετών,
  • Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο των 10.000 ευρώ. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα, προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
  • Έχουν εξαντλήσει τη 12μηνη τακτική επιδότηση ανεργίας
  • Έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας.
  • Να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί δωδεκάμηνο και να παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
  • Αν είμαι υπήκοος τρίτης Χώρας, π.χ. Αλβανίας, δικαιούμαι το επίδομα;

Όχι. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι Έλληνες υπήκοοι ή οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Ποιό είναι το ύψος του επιδόματος;

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται στο ποσό των 200 ΕΥΡΩ και χορηγείται προσωπικά στον ίδιο το δικαιούχο για όσο χρονικό διάστημα είναι άνεργος και σε καμία περίπτωση πέρα από 12 μήνες.Το επίδομα αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.

  • Πότε υποβάλλεται η αίτηση για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων;

Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει, εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας (ακόμη κι αν την έχει λάβει τμηματικά, δηλ. με αναστολές και συνεχίσεις), να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού. Οι τακτικά επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.

Σημειώνεται ότι, η αίτηση υποβάλλεται με τους εξής τρόπους: αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας τους ή της τελευταίας απασχόλησής τους, ηλεκτρονικά μέσω του e-services, με χρήση του κλειδάριθμου που έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ, μέσω των ΚΕΠ.

Προσοχή! Η αίτηση δενμπορεί να υποβληθεί από εκπρόσωπο, υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.