11,8 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων στο Νότιο Αιγαίο

11,8 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων στο Νότιο Αιγαίο

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, ποσό των 11.820.457,09 ευρώ, διατίθεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για ίδρυση και λειτουργία νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
 
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, 73 επενδυτικών σχεδίων για νέες τουριστικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αξιολόγηση και επιλογή των οποίων έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, που έχει ορισθεί ενδιάμεσος φορέας και στην οποία κατατέθηκαν και οι σχετικές προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους.
 
Η ένταξη των 73 επιχειρήσεων, στον άξονα “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έγινε στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, που είχε εκδώσει η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στην οποία, λόγω του πολύ μεγάλου επενδυτικού ενδιαφέροντος, η Περιφέρεια συνεισέφερε μέσω του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου πόρους, προκειμένου να στηριχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα επενδυτικά σχέδια.
 
Η λίστα των 73 επιχειρήσεων που εντάχθηκαν έχουν αναρτηθεί στον ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, http://www.pnai.gov.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας https://pepna.gr.
 
Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με την δέσμευση που έχει αναληφθεί, και νέα λίστα επιχειρήσεων που θα τύχουν επιχορηγήσεων, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη λίστα των 11,8 εκατ. ευρώ και θα ενισχυθούν από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 
Σημειώνεται πως οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων προς την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ / τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της κοινοποίησης στον δικαιούχο της έκδοσης της απόφασης της βαθμολογίας του (ένταξης ή απόρριψής του).