Προσοχή: Αλλαγές στη προθεσμία παράδοσης των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες στις ΕΠ.Ε.Α.

Προσοχή: Αλλαγές στη προθεσμία παράδοσης των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες στις ΕΠ.Ε.Α.

 

 

Με απόφαση του αν. υπ. ΠΕΝ, Σ. Φάμελλου, που δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β´ 5700), τροποποιείται η με αριθμό 146776/2459/21.10.2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ Β΄ 3532 ) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει».
 
Πιο συγκεκριμένα, το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5.4 «Επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβαση τους στις ΕΠ.Ε.Α.» του τεύχους «Θέματα ανάρτησης έως την κύρωση των δασικών χαρτών», που συνοδεύει την εν λόγω απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:
 
«Η προθεσμία εξέτασης των αντιρρήσεων από την αρμόδια ΕΠ.Ε.Α. άρχεται από την ημερομηνία της παράδοσής τους σ’ αυτήν, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τις σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήξη τής προθεσμίας των παρ. 1 και 2 άρθρου 17 του ν. 3889/2010, στην περίπτωση που το έργο εκτελείται από τη Διεύθυνση Δασών τής Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις εξήντα (60) ημέρες στην περίπτωση που εκτελείται από ανάδοχο».
 
 
πηγή: dasarxeio.com