Επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζάκυνθο

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις σε ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζάκυνθο

Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης οι πληρωμές επιχορηγήσεων σε ξενοδοχεία σε Μύκονο και Ζάκυνθο.

Αναλυτικά, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενέκρινε τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 105.992,91 ευρώ, εκ της επιχορήγησης της εταιρείας ΙΡΙΔΑ Α.Ε., που αφορά στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου κλασσικού τύπου, κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 56 κλινών στη Μεγάλη Άμμο της Μυκόνου, συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με  2.119.858,11 ευρώ και εγκριθείσας επιχορήγησης ποσού 741.950,34 ευρώ, ήτοι ποσοστού 35% του συνόλου της επένδυσης.

Παράλληλα, το υπουργείο ενέκρινε τη χορήγηση προκαταβολής της επιχορήγησης της εταιρείας ΞΕΝΟΣ LUXURY Α.Ε., ύψους 457.142,86 ευρώ, που αφορά στην ίδρυση ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναμικότητας 129 κλινών, στη θέση ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΝΟΥ της Ζακύνθου, συνολικής δαπάνης 8.000.000 ευρώ και επιχορήγησης 3.200.000 ευρώ, ήτοι ποσοστού 40%, του συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους.

πηγή: tornosnews.gr