Ποιες αρμοδιότητες θα έχει ο νέος αντιδήμαρχος

Ποιες αρμοδιότητες θα έχει ο νέος αντιδήμαρχος

 

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο οι αρμοδιότητες του νέου αντιδημάρχου Αλέξανδρου Κουκά. Αυτές σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου Κωνσταντίνου Κουκά είναι οι εξής: 
 
1.Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη της λειτουργίας του τομέα καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Μυκόνου, ήτοι του χώρου ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ, της αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, της καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων καθώς και της αποκομιδής των απορριμμάτων της νήσου Δήλου.  
2. Την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ΧΥΤΑ και των συναφών θεμάτων για όλο το νησί.  
3. Την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και διάθεση όλων των μηχανικών μέσων και οχημάτων των Υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου, καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής και ελέγχου υλικών των ανωτέρω Υπηρεσιών.  
4. Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για την καλή κατάσταση και εύρυθμη λειτουργία του χώρου του ΧΥΤΑ καθώς και για την ασφάλεια του χώρου και της ευρύτερης περιοχής (ΧΑΔΑ), την λήψη πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του χώρου.  
5. Την ευθύνη της υποβολής προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση, την βελτίωση της λειτουργίας και τη στελέχωση των υπηρεσιών της αρμοδιότητάς του.  
6. Τη μέριμνα και ευθύνη για τη  παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στον Τομέα ευθύνης του καθώς και για την εφαρμογή των μέτρων προληπτικής ιατρικής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  
7. Την εποπτεία και ευθύνη για την εφαρμογή των προδιαγραφών λειτουργίας και των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Μυκόνου.  
8. Την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης για την αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου καθώς και την εποπτεία της ομαλής εκτέλεσης της σύμβασης λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. 
9. Τη μελέτη και εποπτεία της εκτέλεσης δημοτικών έργων Τεχνικής Υποδομής τοπικής σημασίας και την καταγραφή των αναγκών σε υποδομές του Δήμου.  
10. Την ευθύνη, μέριμνα και εποπτεία για τη συντήρηση και βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου.  
11. Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και καταστάσεων (καυσίμων, ελαιολιπαντικών κλπ.) που εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης - Επισκευής – Συντήρησης μηχανοκινήτων μέσων, το Γραφείο Καθαριότητας, το ΧΥΤΑ, το Γραφείο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Εργατοτεχνικού Προσωπικού και του Τμήματος Προγραμματισμού της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας.  
12. Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου. 
13. Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. 
14. Τον ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μυκόνου. 
 
- Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας. 
 
Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά οι ορισμένοι Αντιδήμαρχοι κατά σειρά εκλογής τους.