Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Μυκόνου

Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Μυκόνου

 

Προσλήψεις 7 ατόμων και 9 ατόμων σε δυο προκηρύξεις με 8μηνη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, από το Δήμο Μυκόνου.
 
Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις αφορούν στις παρακάτω ειδικότητες:
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 7 ΑΤΟΜΑ    ΣΟΧ 3/2018
 
1. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1 θέση)
2. ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (5 θέσεις)
3. ΔΕ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ (1 θέση)
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 9 ΑΤΟΜΑ    ΣΟΧ 2/2018
 
1. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (2 θέσεις)
2. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (1 θέση)
3. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (Μηχανολόγων ή Μηχανολόγων Συντηρητών ή Τεχνικών ειδ. Μηχανολογίας) (1 θέση)
4. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (1 θέση)
5. ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (1 θέση)
6. ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (1 θέση)
7. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (2 θέσεις)
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να καταθέσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά - μέχρι και την Παρασκευή 3η του Αυγούστου 2018 - προκειμένου οι αιτήσεις να μην κριθούν εκπρόθεσμες.
 
Τα απαραίτητα προς συμπλήρωση έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε είτε μέσω των συνδέσμων (link) παραπάνω είτε απευθυνόμενοι στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου.