Πρόσκληση για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου

Πρόσκληση για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μυκόνου

 

 

Πρόσκληση συμμετοχής στην κλήρωση για την Επιτροπή Διαβούλευσης απευθύνει σε όλους τους δημότες του ο Δήμος Μυκόνου, μετά την λήξη της θητείας της προηγούμενης. 
 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης μεταξύ άλλων γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σε αυτήν από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο, εξετάζει τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. 
 
Επίσης δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του ΚΔΚ. 
 
Η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας όπως των τοπικών εμπορικών συλλόγων και οργανώσεων, των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, των ενώσεων και συλλόγων γονέων, των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, εκπροσώπων των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες. 
 
Οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και επιθυμούν να συμμετέχουν στην κλήρωση που θα διεξαχθεί πρέπει να δηλώσουν σχετική αίτηση μέχρι τις 28 Ιουλίου στο πρωτόκολλο του Δήμου Μυκόνου. 
 
Προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή περισσότερων πολιτών και η έκφραση διαφορετικών απόψεων, τα μέλη της επιτροπής δεν μπορούν να θητεύσουν σε περισσότερες από δύο διαδοχικές θητείες.