Μέχρι τις 15 Μαϊου η εγγραφή πηγαδιών και αφαλατώσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΥΠΕΚΑ

Μέχρι τις 15 Μαϊου η εγγραφή πηγαδιών και αφαλατώσεων στο ηλεκτρονικό μητρώο του ΥΠΕΚΑ

 

 
Μέχρι τις 15 Μαΐου ισχύει η προθεσμία για την εγγραφή των πηγαδιών, των γεωτρήσεων κ.λπ. στο ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.)  το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με τη μορφή συστήματος βάσης γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3882/2010. 
Σκοπός του μητρώου είναι η συνολική καταγραφή των σημείων υδροληψίας και των απολήψιμων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας. Πρέπει να αναγράφονται οι ακριβείς συντεταγμένες των θέσεων.
 
 
Το Ε.Μ.Σ.Υ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των αναγκών ζήτησης νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, με σκοπό την κατάλληλη και αξιόπιστη διαμόρφωση των Προγραμμάτων Μέτρων, στο πλαίσιο κατάρτισης και εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 51/2007.
 
 
Το μητρώο περιλαμβάνει τόσο τα ενεργά σημεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά δηλαδή αυτά που δεν χρησιμοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να τα διατηρούν για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση ή ως διακοσμητικά στοιχεία, όπως παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών.
 
 
Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα σημεία υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και η παράληψη εγγραφής τους επιφέρει πρόστιμα 1000 έως 5000 ευρώ. Ειδικότερα καταγράφονται:
 
α) Νέα σημεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
 
β) Σημεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές διατάξεις.
 
γ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 20−12−2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).
 
δ) Υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν την 20−12−2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (β).
 
ε) Όλα εν γένει τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις. 
 
Για τα σημεία υδροληψίας των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1, η εγγραφή γίνεται από τις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 5 με τη συνδρομή, όπου απαιτείται, της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. 
 
Για τα σημεία υδροληψίας των περιπτώσεων (δ) και (ε) της παραγράφου 1, όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 15η Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.
 
 
Οι αιτήσεις γίνονται στον Δήμο, ο οποίος διενεργεί και τον τυπικό έλεγχό τους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο που επιβάλλει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ύψους 1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της απολήψιμης ποσότητας νερού, την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης. 
 
Πατήστε στις παρακάτω εικόνες για να δείτε σε πλήρη προβολή την αίτηση - δήλωση