Διαγωνισμός για την φροντίδα των αδέσποτων της Μυκόνου

Διαγωνισμός για την φροντίδα των αδέσποτων της Μυκόνου

Ο Δήμαρχος Μυκόνου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, για «αμοιβές κτηνιάτρου για σήμανση, ηλ. καταγραφή, αποπαρασίτωση, εμβολιασμό και στείρωση αδέσποτων ζώων» προϋπολογισμού 74.000 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%. 

Η συμβατική διάρκεια εκτέλεσης της υπηρεσίας καθορίζεται ως το τέλος του έτους (2018).
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
 
Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή σε κοινοπραξία, οι οποίοι είτε είναι κτηνίατροι και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα και το κτηνιατρείο τους και διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή βάσει της νομοθεσίας είτε πρόκειται για φιλοζωικές ενώσεις ή φιλοζωικά σωματεία που μπορούν να αποδείξουν και να εγγυηθούν την άριστη εκτέλεση της υπηρεσίας.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μυκόνου από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 3/7/2018 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:30π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00π.μ.