Πανελλαδική Διάκριση: Βραβείο «Χρηστής Διακυβέρνησης» στον Δήμο Μυκόνου

Πανελλαδική Διάκριση: Βραβείο «Χρηστής Διακυβέρνησης» στον Δήμο Μυκόνου

 

 

 

Ένα σημαντικό βραβείο κατέκτησε ο Δήμος Μυκόνου, που πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο της διοικητικής του λειτουργίας και επιβραβεύει τη Δημοτική Αρχή για τις προσπάθειες για εξορθολογισμό και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών.
 
Ο Δήμος Μυκόνου είναι ένας από τους 23 εκ των 325 ελληνικών Δήμων, που κατέκτησε το βραβείο Χρηστής Διακυβέρνησης, ύστερα  από αξιολόγηση που πραγματοποίησε Επιτροπή, στην οποία μετείχαν: εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). 
 
Η Επιτροπή έκρινε το επίπεδο συμμόρφωσης των ελληνικών Δήμων στις 12 Αρχές χρηστής διακυβέρνησης, που έχει διαμορφώσει το Συμβούλιο της Ευρώπης και με τις οποίες πρέπει να εναρμονίζονται όλοι οι δημόσιοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργία και την απόδοσή τους, προς όφελος των Ευρωπαίων Πολιτών.
 
Αρχή 1 – Εκπροσώπηση, Συμμετοχή και Δίκαιη Διεξαγωγή  Εκλογών
Αρχή 2 – Ανταπόκριση
Αρχή 3 – Αποδοτικότητα και Αποτελεσματικότητα
Αρχή 4 – Ανοικτότητα και Διαφάνεια
Αρχή 5 – Κανόνες Δικαίου
Αρχή 6 – Ηθική Συμπεριφορά
Αρχή 7 – Δεξιότητα και Ικανότητα
Αρχή 8 – Καινοτομία και Δεκτικότητα στην Αλλαγή
Αρχή 9 – Βιωσιμότητα και Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός
Αρχή 10 – Χρηστή Δημοσιονομική Διαχείριση
Αρχή 11 – Ανθρώπινα δικαιώματα, Πολιτισμική Διαφορετικότητα και Κοινωνική Συνοχή
Αρχή 12 – Λογοδοσία
 
Η απονομή έγινε σε εκδήλωση που διοργάνωσαν σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και το Κέντρο Εμπειρογνωσίας για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης.