Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οικοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση - δήλωση από 27 Φεβρουαρίου μέχρι 27 Μαρτίου 2018, μέσω της ιστοσελίδας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr

Ο αιτών πρέπει να διαθέτει αγροτεμάχιο/α (ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα) έκτασης τουλάχιστον ίσης της έκτασης που απαιτείται. 

Η αιτούμενη, για άδεια νέας φύτευσης, έκταση δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια και ως ελάχιστη αιτούμενη έκταση ανά αγροτεμάχιο ορίζεται το ένα στρέμμα.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτιρίων επιλεξιμότητας.

Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν τα κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δε βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων, τμήμα αγροτικής οικονομίας Μήλου.    

Φωτογραφία αρχείου: Αγρόκτημα "ΒΙΩΜΑ" Βιολογικός αμπελώνας στη Μαού