Προσλήψεις: 105 θέσεις τακτικού προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου

Προσλήψεις: 105 θέσεις τακτικού προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Μυκόνου

 

 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ.ΑΣΕΠ/2018) για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ,  με σειρά προτεραιότητας 8.166 θέσεων. 
 
Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και 105 θέσεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Μυκόνου, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου.
Συγκεκριμένα:
 
Μία (1) θέση ΔΕ Ζυγιστών ΧΥΤΑ- κωδικός θέσης 2094
Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων- κωδικός θέσης 2156
Δύο (2) θέσεις ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων- κωδικός θέσης 2267
Δέκα (10) θέσεις ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων- κωδικός θέσης 2537
Μία (1) θέση ΔΕ Τεχνιτών Γενικά - κωδικός θέσης 2715
Μία (1) θέση ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων- κωδικός θέσης 3075
Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων- κωδικός θέσης 1317
Τρείς (3) θέσεις ΥΕ Φυλάκων- κωδικός θέσης 1718
Ογδόντα (80) θέσεις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας - κωδικός θέσης 1526
 
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) εντός των παρακάτω προθεσμιών:
Για τις θέσεις κλάδου ΔΕ από την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου έως την Τετάρτη 7 Μαρτίου και ώρα 14:00΄ και
Για τις θέσεις κλάδου ΥΕ από την Πέμπτη 8 Μαρτίου έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου και ώρα 14:00΄. 
 
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν με συστημένη επιστολή υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της, παράβολο τριών ευρώ (3,00€), φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Η προθεσμία για την υποβολή του παραπάνω φακέλου στο ΑΣΕΠ (με βάση τη σφραγίδα του ταχυδρομείου) είναι:
 
Για τις θέσεις κλάδου ΔΕ μέχρι και τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 και
Για τις θέσεις κλάδου ΥΕ μέχρι και την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018.
 
Τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, οι οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις και επεξηγήσεις, περιέχονται αναλυτικά στην προκήρυξη, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).