Άνοιξε το μέτρο χρηματοδότησης για την «Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

Άνοιξε το μέτρο χρηματοδότησης για την «Οριστική Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων»

Εκδόθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη πράξεων στο Μέτρο 6.1.10 "Οριστική παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων" και αφορούν στη δράση "Διάλυση αλιευτικού σκάφους" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Ιωάννη Πουλή, δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων είναι φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που είναι νόμιμοι ιδιοκτήτες, για τουλάχιστον ένα έτος, επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του επαγγελματία αλιέα, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία ή νόμιμοι κληρονόμοι αυτών. Και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 9/11/2017 και ώρα 10:00 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 4.12.2017 και ώρα 15:00. μέσω τξς διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης ΕΠΑΛΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ., στις Δ/νσεις Αλιείας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως και στατμήματα αλιείας Νάξου και Καλύμνου.