Έργα στις μονάδες αφαλάτωσης Κιμώλου και Παροικιάς Πάρου

Έργα στις μονάδες αφαλάτωσης Κιμώλου και Παροικιάς Πάρου

 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προέβη στην έγκριση της διακήρυξης και της διαδικασίας, με την οποία θα προκηρυχθούν τα έργα «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου» και «Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη λειτουργία νομάδων αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς» Πάρου. Κατόπιν των εγκρίσεων, εισέρχονται στο στάδιο της υλοποίησης δύο εξαιρετικά σημαντικά έργα ύδρευσης για τα δύο νησιά, τα οποία είναι ενταγμένα και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020». 
 
 
Ειδικότερα, το έργο «Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Κιμώλου», συνολικού προϋπολογισμού 604.800 ευρώ, αφορά στην εκτέλεση υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, ως συνοδά έργα στην μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 600m3,  ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία αυτόνομης υποδομής ύδρευσης της Κιμώλου. Προβλέπεται η κατασκευή αντλιοστασίου υδροληψίας θαλασσινού νερού στον παλιό προβλήτα του λιμένα της Ψάθης, τεχνικού ενίσχυσης της υφιστάμενης θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους και δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού και απόρριψης του παραγόμενου αλμόλοιπου. Προβλέπονται επίσης εργασίες αντικατάστασης υφιστάμενων αγωγών πόσιμου νερού, διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για την σωστή λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, καθώς και εργασίες ηλεκτροδότησης του αντλιοστασίου υδροληψίας και της μονάδας αφαλάτωσης. 
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον Δήμο Κιμώλου. 
 
Το έργο «Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Παροικιάς Πάρου», συνολικού προϋπολογισμού 707.580,65 ευρώ,  αφορά στην κατασκευή συνοδών έργων, απαραίτητων για την λειτουργία των δύο ήδη εγκατεστημένων φορητών μονάδων αφαλάτωσης στη θέση «Πέπονας», στην Παροικιά της Πάρου.
Τα συνοδά έργα που θα κατασκευαστούν είναι: 
 
-Αγωγός διάθεσης άλμης που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα
-Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού, καταθλιπτικός, που θα μεταφέρει το παραγόμενο καθαρό νερό στο υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης 
-Αντλιοστάσια (καθαρού νερού, θαλασσινού νερού και άλμης), φρεάτια και όλες τις ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης
-Εγκατάσταση ηλεκτρικού σταθμού
-Περιμετρική δενδροφύτευση – περίφραξη
-Σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ και δίκτυα ΟΚΩ για την ηλεκτροδότηση των μονάδων αφαλάτωσης
 
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Πάρου, βάσει προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί με τη ΔΕΥΑ Πάρου.
 
Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στους άξονες προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» και «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» αντίστοιχα,  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης