Μέχρι τις 19/5 οι εγγραφές στο Δημοτικό για να γλιτώσετε ταλαιπωρία - Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Μέχρι τις 19/5 οι εγγραφές στο Δημοτικό για να γλιτώσετε ταλαιπωρία - Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

 

 

Για την εγγραφή στην Α' τάξη σύμφωνα με το Φ.6/Φ.Μ/66938/Δ1/22-04-2017, έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ., απαιτούνται τα παρακάτω:
 
1. Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή: α) οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ, β) το μισθωτήριο της κατοικίας το οποίο έχει ανακτηθεί από το σύστημα TAXISNET ως ηλεκτρονική υποβολή μισθώματος, γ) το εκκαθαριστικό της εφορίας και το συμβόλαιο αγοράς κατοικίας. Σε καμία περίπτωση όμως αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας δεν μπορεί να θεωρηθεί η Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) οιουδήποτε, περί φιλοξενίας καθώς και η διεύθυνση εργασίας των γονέων.
2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή (φωτοτυπία), στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.  
3.Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από ιατρό. Το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί απαραίτητο πιστοποιητικό για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.
 
Από τις 19/05/2017 και μετά οι εγγραφές θα γίνονται μόνο στη διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Σύρο!