Παραμένει υπεύθυνος Πολεοδομίας ο Γιώργος Μπουγιούρης

Παραμένει υπεύθυνος Πολεοδομίας ο Γιώργος Μπουγιούρης

 

 

Ο Δήμαρχος Μυκόνου Κωνσταντίνος Κουκάς με την υπ. Αριθμ. 55/2017 απόφασή του ανέθεσε στον Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Μπουγιούρη καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου Δόμησης.
 
Ουσιαστικά ο κ. Κουκάς ανανέωσε την θητεία του κ. Μπουγιούρη στον συγκεκριμένο τομέα για τα επόμενα 2 ½ χρόνια, μέχρι τη λήξη της Δημοτικής θητείας. Ο κ. Μπουγιούρης αναλαμβάνει την ευθύνη για την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου και ειδικότερα του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες. 
 
1. Την εποπτεία, την ευθύνη, την μέριμνα και τον συντονισμό για την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομίας) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυκόνου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας, διοίκησης και διαχείρισής τους.
2. Την εποπτεία, επίβλεψη και τον συντονισμό των υπαλλήλων και των εκτελούμενων εργασιών της Υπηρεσίας Δόμησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυκόνου έτσι ώστε να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες και κανονισμοί και να εξυπηρετούνται οι συναλλασσόμενοι.
3. Την εποπτεία και μέριμνα της διαχείρισης και φύλαξης του Αρχείου του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης (Τμήμα Πολεοδομίας) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Μυκόνου.
 
Ο εντεταλμένος Σύμβουλος θα συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τους αρμόδιους κατά περίπτωση Αντιδημάρχους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.