Γκέλος, Παναγιωτακόπουλος, Γρυπάρη οι αντιδήμαρχοι με απόφαση Δημάρχου - Ποιες αρμοδιότητες τους ανατέθηκαν

Γκέλος, Παναγιωτακόπουλος, Γρυπάρη οι αντιδήμαρχοι με απόφαση Δημάρχου - Ποιες αρμοδιότητες τους ανατέθηκαν

 

 

Παραμένουν στο πόστο τους οι δύο από τους τρεις αντιδήμαρχους της Μυκόνου Νικόλαος Γκέλος και Ειρήνη Γρυπάρη καθώς μετά από την εκλογή του Μιλτιάδη Ατζαμόγλου στην θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου για τα επόμενα 2 1/2 χρόνια της δημοτικής θητείας, αντιδήμαρχος ορίστηκε ο πρώην πρόεδρος του Σώματος Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος. 
 
Ως πρώτος τη τάξη αντιδήμαρχος που θα αντικαθιστά τον Δήμαρχο όταν ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, ορίστηκε ο κ. Γκέλος και ακολουθούν σύμφωνα με την απόφαση ο κ. Παναγιωτακόπουλος και η κα Γρυπάρη. 
 
Ο κ. Κουκάς, ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μυκόνου, με θητεία που διαρκεί δυόμιση έτη έως την λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-08-2019) και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
 
 
1. τον κ. Νικόλαο Γκέλο του Ανδρέα καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών &
Διοικητικών Τπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία, μέριμνα, ευθύνη και διαχείριση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων
του Δήμου και ειδικότερα των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του
Τμήματος Διοικητικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Την κατάρτιση και παρακολούθηση, σε συνεργασία από κοινού με όλους τους Διευθυντές
όλων των Διευθύνσεων του Δήμου και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, του Προϋπολογισμού
και των αναμορφώσεών του, του Ισολογισμού και Απολογισμού του Δήμου.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για την εμπρόθεσμη βεβαίωση όλων των εσόδων του Δήμου.
- Τον έλεγχο και την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων φόρων, τελών, δικαιωμάτων,
εισφορών και λοιπών δημοτικών εσόδων, των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των
δαπανών και των συνοδευόντων δικαιολογητικών εγγράφων, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί
από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
- Την συνεργασία µε τις ∆ιοικήσεις των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου για τη σύνταξη και
παρακολούθηση της πιστής εκτέλεσης των προϋπολογισµών τους και τη µετρήσιµη
οικονοµική λειτουργία του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων ως ενιαίου συνόλου.
- Την παρακολούθηση έκδοσης και είσπραξης γραμματίων είσπραξης των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας και προμηθειών του Δήμου.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του υλικού στην
Αποθήκη του Δήμου και την τήρηση αρχείου πάγιων κινητών περιουσιακών στοιχείων.
- Την εποπτεία και την ευθύνη για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
όπως και των υποχρεωτικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα
Διαύγεια, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των οργάνων και διαδικασιών Διαβούλευσης.
- Την ευθύνη διαχείρισης και φύλαξης των Αρχείων του Δήμου.
- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων
που εκδίδονται από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, πέραν αυτών που εκ του νόμου υπογράφονται μόνο
από το Δήμαρχο.
- Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.
 
 
2. τον κ. Λάμπρο Παναγιωτακόπουλο του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Οργάνωσης, Προγραμματισμού & Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών,
δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων
και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων,
δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με
τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και τον έλεγχο και συντονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας του
αναδόχου των Υπηρεσιών Φύλαξης.
- Την ευθύνη, εποπτεία και συντονισμό της Ναυαγοσωστικής Κάλυψης των ακτών.
- Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και
επέκταση των χώρων πρασίνου.
- Την μέριμνα και την λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της
εύρυθμης λειτουργίας, του φυσικού - αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος και της αισθητικής της
πόλης της Μυκόνου, των οικισμών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
- Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
- Την ευθύνη και μέριμνα της εφαρμογής των διατάξεων για την υπαίθρια διαφήμιση και για την αφαίρεση - αποξήλωση κάθε παράνομης διαφηµιστικής πινακίδας ή πλαισίου με την ταυτόχρονη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.
- Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
- Την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.
-Την ευθύνη και εποπτεία για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των κάθε
είδους δημοπρασιών, που αφορούν στην εκποίηση ή στην εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών
πραγμάτων του Δήμου και στην αγορά ή μίσθωση εκ μέρους του Δήμου.
- Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων, των αποφάσεων και θεμάτων που
εκδίδονται από τα Γραφεία Ηλεκτροφωτισμού, Προστασίας – Συντήρησης Περιβάλλοντος –
Πρασίνου, Φύλαξης κοινόχρηστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος – Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
- Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος δε δικαιούται αντιμισθίας.
 
 
3. την κα Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής
Προστασίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π).
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών.
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
- Την εποπτεία, μέριμνα και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Ανταποκριτή Ο.Α.Ε.Δ.
- Την εποπτεία και την ευθύνη επί όλων των θεμάτων του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας,
το συντονισμό όλων των δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και
αποκατάσταση των καταστροφών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
- Την παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.
- Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία & καθαριότητα των Δημοτικών
Κοιμητηρίων.
- Την ευθύνη της συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης των Δημοτικών κτιρίων.
- Την ορθή λειτουργία και ασφάλεια των Δημοτικών Κτιρίων, την επιμέλεια για την εύρυθμη
λειτουργία αυτών καθώς και της μέριμνας και τήρησης απογραφής αναγκών και ελέγχου
υλικών των υπηρεσιών.
- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής & Ασφάλειας των
εργαζομένων σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και Ιατρό Εργασίας και την παροχή
μέτρων ατομικής προστασίας.
- Την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία του Κοινωνικού Φαρμακείου.
- Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
με την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων που αφορούν τη μέριμνα για
την περισυλλογή, τη σήμανση, την καταγραφή, την περίθαλψη κ.λπ. των αδέσποτων ζώων,
όπως αυτά προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
- Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση,
λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων. 
- Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας.
- Την εποπτεία και την ευθύνη στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
- Την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής
παραγωγής.
- Την ευθύνη καθαρισμού των δικτύων όμβριων υδάτων πλην αυτών που ανήκουν στην
αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
- Την υπογραφή όλων των εγγραφών και των αποφάσεων των υπηρεσιών:
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Γραφείου Πολιτικής
Προστασίας, Γραφείου Νεκροταφείου, Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
-Η ανωτέρω Αντιδήμαρχος δικαιούται αντιμισθίας.
Β. Αναθέτει την τέλεση των πολιτικών γάµων, εναλλακτικά µε το ∆ήµαρχο, σε όλους τους Αντιδηµάρχους.
 
Γ. Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων.
 
Δ. Έγγραφα της αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων τα οποία χαράσσουν γενικότερη πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την τελική υπογραφή του Δημάρχου.
 
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά:
 
1. ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Γκέλος του Ανδρέα.
2. ο Αντιδήμαρχος Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος του Δημητρίου.
3. η Αντιδήμαρχος Ειρήνη Γρυπάρη του Ιωάννη.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 
Οι Αντιδήμαρχοι θα συνεργάζονται με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους αρμόδιους κατά περίπτωση και κατά αρμοδιότητα Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους, με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις Επιτροπές του Δήμου και τις Διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου για τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες.