Αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης Μυκόνου και άλλων νησιών των Κυκλάδων

Αναρτήθηκε ο Δασικός Χάρτης Μυκόνου και άλλων νησιών των Κυκλάδων

 

 


Η κατάρτιση και ανάρτηση των δασικών χαρτών, ζητούμενο πολλών ετών και καθοριστικής σημασίας έργο για τη ρύθμιση θεμάτων χωροταξίας, χρήσεων γης, καθώς και προστασίας των δασικών και των χορτολιβαδικών εκτάσεων, ολοκληρώνεται για το 18.2% της Περιφέρειας των Κυκλάδων. 
 
Το προσωπικό της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, ολοκλήρωσε το έργο της ανάρτησης του Δασικού Χάρτη: 1. Πρώην ΟΤΑ Ερμούπολης, Άνω Σύρου, Γαλησσά, Μάννα, Πάγου, Φοίνικα, Χρουσσών, Βάρης, Ποσειδωνίας της  ν.Σύρου 2. Πρώην ΟΤΑ Αρτεμώνα, Απολλωνίας της ν. Σίφνου Σίφνου 3. Πρώην ΟΤΑ Κιμώλου της ν. Κιμώλου 4. Πρώην ΟΤΑ Μήλου της ν. Μήλου 5. Πρώην ΟΤΑ Μυκονίων της ν.Μυκόνου.
 
Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη είναι διαθέσιμο σε όλους μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε., στον σύνδεσμο: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx
Στο Δασικό Χάρτη εμφανίζονται οι μορφές χρήσεων γης, τόσο των εκτάσεων που υπάγονται στη Δασική Νομοθεσία, όσο και αυτών που δεν υπάγονται, με ΚΩΔΙΚΟΥΣ και με κλειστά πολύγωνα.
 
Οι πληροφορίες αντλούνται μέσω των εικονιδίων διαχείρισης των δεδομένων της ανωτέρω σελίδας. Τα πολύγωνα που υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη με κωδικούς ΔΔ, ΠΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΧΧ, ΠΧ, ΧΑ και αποδίδονται με πράσινη γραμμοσκίαση και πράσινη συνεχή οριογραμμή.
 
Επεξήγηση των κωδικών που εμφανίζονται στο Δασικό Χάρτη, δίνονται στο σύνδεσμο: http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/Samples/Legend.html. και στον Πίνακα Ι του παραρτήματος του παρόντος.
 
Επειδή αρκετά γεωτεμάχια (πολύγωνα) εμφανίζονται στον αναρτημένο δασικό χάρτη ως ΑΔ (εκτάσεις με αγροτική μορφή στις Α/Φ παλαιότερης λήψης που δασώθηκαν μεταγενέστερα), είναι κρίσιμο να γνωρίζουν οι πολίτες ότι γι’ αυτά ισχύει η διαδικασία που προβλέπεται από το αρ. 67 του Ν. 998/79, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 39 του Ν. 4280/2014. Για τον ακριβή χειρισμό των εν λόγω εκτάσεων έχουν ζητηθεί επιπλέον οδηγίες και διευκρινήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν με δελτίο τύπου.
Επί του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, να υποβάλει τυχόν αντιρρήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
 
1. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων ξεκινά την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017 και λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου 2017. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει τηνΔευτέρα 8 Μαΐου 2017.
 
2. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α., εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.
 
3. Με τις αντιρρήσεις, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και µόνο την αμφισβήτηση, τόσο της γεωγραφικής θέσης της αποτύπωσης, όσο και του χαρακτήρα των εμφανιζομένων στον Δασικό Χάρτη εκτάσεων και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
 
4. Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ιστότοπο: http://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, με τηχρήση διαδικτυακής εφαρμογής.
 
5. Για την υποβολή αντίρρησης είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των γεωγραφικών συντεταγμένων των κορυφών του πολυγώνου/γεωτεμαχίου της έκτασης, της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας, καθώς και το εμβαδόν της.
 
6. Για την υποβολή της αντίρρησης καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος, η μη καταβολή του οποίου καθιστά την αντίρρηση απαράδεκτη. Το ύψος του ειδικού τέλους υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της έκτασης σύμφωνα με την αρ. πρ. 151585/323/03.02.2017 ΚΥΑ – ΦΕΚ 347/Β/08.02.2017 (βλέπε Πίνακα ΙΙ παραρτήματος του παρόντος).
 
7. Η ηλεκτρονική υποβολή κάθε αντίρρησης λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου μετά την καταβολή του ειδικού τέλους.
 
8. Τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος, συνοδευόμενα απαραίτητα από το υπογεγραμμένο αντίγραφο αντίρρησης, υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός της συνολικής προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων, δηλ. μέχρι την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017, σε έντυπη μορφή, στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των ∆ασικών Χαρτών (Δ/νση Δασών Κυκλάδων Κλώνου & Κυπαρίσσου Στεφάνου 8, Τ.Κ.84100, Σύρος και στο Δασονομείο Μήλου Τριοβάσαλος,Τ. Κ. 84800, Μήλος)
 
9. Στο φάκελο αποστολής αναγράφεται, υποχρεωτικά, το όνομα του ενδιαφερόμενου και ο αριθμός πρωτοκόλλου των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν.
 
10.Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ανάκληση των αντιρρήσεών του. Για την ανάκληση των αντιρρήσε`ων απαιτείται η υποβολή αίτησης ανάκλησης μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου. Η υποβολή της εν λόγω αίτησης είναι δυνατή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
 
11.Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού/ χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνεται εντός γεωτεμαχίου/πολυγώνου επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση.
 
12. Δεν απαιτείται καταβολή τέλους κατ’ εξαίρεση, για αντιρρήσεις που αφορούν: i. Περιοχές που περιλαμβάνονται σε διανομές του εποικισμού. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται σχετική βεβαίωση από την υπηρεσία εποικισμού. ii. Περιοχές που βρίσκονται εντός οριοθετημένου οικισμού. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης. iii. Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού και έγγραφα πληροφοριακού τύπου, τα οποία δεν αποτυπώθηκαν στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση της τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού ή αντίγραφο του πληροφοριακού τύπου εγγράφου. iv. Εκκρεμείς υποθέσεις στη διαδικασία του αρ. 14. Ν.998/79 (αιτήσεις ή αντιρρήσεις). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντίγραφο της πρωτοκολλημένης αίτησης. Στις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ (Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη) με τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία, για την υποβολή της αντίρρησης μέσω του προσωπικού των ΣΥΑΔΧ.