Ένα πρώτο βήμα για το βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό ακτών και θάλασσας

Ένα πρώτο βήμα για το βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό ακτών και θάλασσας

 

 

 

Υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου η γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για «για τη Θέσπιση Πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών».

Υπεύθυνος εισηγητής εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν ο Νίκος Χρυσόγελος, ο οποίος κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών οι περισσότερες εκ των οποίων έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν συναινετικά ή τις υπερψήφισε η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε τοποθετηθεί αναλυτικά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και είχε καταθέσει τροπολογίες με στόχο να βελτιώσει ορισμένες πτυχές της πρότασης και, ιδιαίτερα, να διασαφηνίσει και να ενισχύσει τους στόχους της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της βιώσιμης ευημερίας των παράκτιων κοινωνιών, όπως επίσης και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων, των προστατευόμενων περιοχών, των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και των ιχθυαποθεμάτων.
 
Είχε καταθέσει, επίσης, τροπολογία για να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη διέλευση από οικολογικά ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές.
 
Η ψηφοφορία κατέδειξε την πρόθεση των ευρωβουλευτών για λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη ώστε να επιδιωχθεί η συνοχή της διαχείρισης στις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας στην ίδια θαλάσσια περιοχή και στη συναφή παράκτια ζώνη.
 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη στα σχέδιά τους όχι μόνο την εξόρυξη φυσικού αερίου (καθώς και σχιστολιθικού φυσικού αερίου) και ενεργειακών εγκαταστάσεων, αλλά και τις σχετικές δραστηριότητες αποθήκευσης.
 
Απαιτείται, επίσης, η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού από τα πρώτα στάδια της εκπόνησης των επιλογών σχεδιασμού για να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, συγκρούσεις που αφορούν τη χρήση των φυσικών πόρων.
 
Όπως ανέφερε ο Ευρωβουλευτής των Πρασίνων  "η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων έβαλε τις βάσεις για ένα σημαντικό εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων και βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, εφόσον όχι μόνο η Κομισιόν αλλά και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές κινηθούν αποφασιστικά μέσα στα επόμενα 2 χρόνια για να εφαρμόσουν στην πράξη το προτεινόμενο πλαίσιο".