Υπάλληλος του ΟΑΕΔ αυτή την εβδομάδα στην Άνω Μερά

Υπάλληλος του ΟΑΕΔ αυτή την εβδομάδα στην Άνω Μερά

 

 

 

Ο Δήμος Μυκόνου ενημερώνει τους κατοίκους του νησιού ότι για την διευκόλυνση των ανέργων, απολυμένων από τουριστικές επιχειρήσεις, ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Μυκόνου, θα αποστείλει για χρονικό διάστηµα µίας εβδοµάδας, από ∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 25 Νοεµβρίου 2016, στη νήσο Μύκονο, υπάλληλο του Οργανισµού προκειµένου να πραγµατοποιήσει εγγραφές ανεργίας, στο  δημοτικό κατάστημα της  Ανω Μεράς ∆ήµου Μυκόνου.
 
Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται τις πρωινές ώρες, 08:00 έως 14:00.
 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆ είναι τα εξής:                                
 
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύµβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύµβασης Ορισµένου χρόνου. 
 
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συµπληρώνει ο εργοδότης σύµφωνα µε τις εγγραφές της ΑΠ∆ (Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριµήνου πριν από την καταγγελία της σύµβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρµόδιο κατάστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
 
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούµενα µέλη. 
 
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σηµείωµα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωµένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήµατος. 
 
5. Αστυνοµική Ταυτότητα του ασφαλισµένου. 
 
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισµένου (π.χ. λογαριασµός ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ). 
 
7. Λογαριασµό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος. 
 
8. Άδεια διαµονής ή εργασίας προκειµένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.