Προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών στον Δήμο Μυκόνου

Προσλήψεις για την κάλυψη εποχικών αναγκών στον Δήμο Μυκόνου

 

Την πρόσληψη δώδεκα ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων ανακοίνωσε ο Δήμος Μυκόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μυκόνου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ακόλουθες θέσεις προσωπικού:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ, Παραλία Μυκόνου, Τ.Κ 846 00, ΜΥΚΟΝΟΣ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κου Δημητρίου Τζάνου (τηλ. επικοινωνίας: 22890 22201 & 22890 28411). 
 
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες - Έντυπα – Διαδικασίες - Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, όπως απαιτούμενα προσόντα, προθεσμίες κ.λπ. οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Μυκονου.