Πρόστιμο σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς τις προδιαγραφές της κατηγορίας τους

Πρόστιμο σε καταλύματα που λειτουργούν χωρίς τις προδιαγραφές της κατηγορίας τους

 

 

Σύμφωνα με τον νόμο 4403- ΦΕΚ.Α125/7-7-2016 επιβάλλεται πρόστιμο στα καταλύματα που λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται.
Η Κυκλαδική Ομοσπονδία Κυκλαδικών καταλυμάτων ενημερώνει τα μέλη της ότι η παρ. 19 του άρθρου 7 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155)
αντικαθίσταται ως εξής:
 
«19. Στις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που διαπιστώνεται ότι λειτουργούν χωρίς να πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας, στην οποία έχουν δηλώσει ότι κατατάσσονται, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας μέχρι και εκατό κλινών, πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για καταλύματα δυναμικότητας από εκατό μέχρι και τετρακοσίων κλινών και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για καταλύματα  δυναμικότητας άνω των τετρακοσίων κλινών. Στα τουριστικά καταλύματα του προηγούμενου εδαφίου ανακαλείται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας που εκδόθηκε με βάση την εσφαλμένα δηλούμενη κατηγορία και εκδίδεται, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας, νέο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σύμφωνα με τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της κατηγορίας που πληροί το κατάλυμα, όπως αυτές πιστοποιούνται κατά τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Νόμου
αυτού».