15 υπαλλήλους μέσω μετατάξεων ζητά ο Πολιτιστικός Οργανισμός Γεώργιος Αξιώτης

15 υπαλλήλους μέσω μετατάξεων ζητά ο Πολιτιστικός Οργανισμός Γεώργιος Αξιώτης

 

 
Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός Γεώργιος Αξιώτης» προτίθεται να προβεί στην κάλυψη 15 θέσεων προσωπικού με μετάταξη τακτικών και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπαλλήλων από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι δεν έχουν οποιοδήποτε κώλυμα από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 
Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται να καλύψει είναι:
 
2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
1 ΘΕΣΗ ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
3 ΘΕΣΕΙΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
1 ΘΕΣΗ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ
1 ΘΕΣΗ ΤΕ Η/Υ
1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ
2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
4 ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
 
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου υπάλληλοι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ..
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στο γραφείο του Πολιτιστικού Οργανισμού Γ. Αξιώτης από 27 Ιουνίου 2016 έως και 17 Αυγούστου 2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
α. Αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη.
β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για την πιστότητα του περιεχομένου του.
γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών καθώς και των πρόσθετων προσόντων.
Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
ε. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτουν:
    i. Οι ημερομηνίες διορισμού-ανάληψης υπηρεσίας, κατηγορία, κλάδος ή ειδικότητα που υπηρετούν, τοποθετήσεις σε επιμέρους τμήματα της υπηρεσίας τους και αναρρωτικές άδειες τελευταίας πενταετίας.
    ii. Ότι δεν έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη καθώς και ότι ο υπάλληλος δεν έχει οποιαδήποτε κώλυμα μετάταξης από άλλη γενική ή ειδική διάταξη. 
 
Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στην Υπηρεσία Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι.
 
Η κατάθεση των αιτήσεων μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μπορεί να γίνει και ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού του Ν.Π.Δ.Δ., Ταχ. Δ/νση: Αργύραινα, Τ.Θ. 147, Τ.Κ. 84600 Μύκονος.