Συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο

Εννέα θέματα περιλαμβάνονται στην ατζέντα της συνεδρίασης του σημερινού Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. Συγκεκριμένα:

1. Περί έγκρισης συνεργασίας του Δήμου Μυκόνου με το Κέντρο Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, σχετικά με την πανήγυρη της Αγίας Κυριακής στην νήσο Δήλο και Ρήνεια.
2. Περί λήψης απόφασης για την αναγκαιότητα προκήρυξης μιας θέσεως δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Μυκόνου.
3. Περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής – Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών «Ασφάλειας εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων (Χώρας και Άνω Μεράς) και δημοτικών κτιρίων του Δήμου Μυκόνου έτους 2016».
4. Περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευών των οχημάτων του Δήμου Μυκόνου έτους 2016.
5. Περί επιχορήγησης σχολικών επιτροπών του Δήμου Μυκόνου για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους σε εκτέλεση της με αριθ. 13311/19-04-2016 απόφασης του ΥΠΕΣΔΑ.
6. Περί έγκρισης δαπάνης αμοιβής χορωδίας και ενοικίασης ηχητικού εξοπλισμού για τη χορωδιακή συναυλία «Η μουσική ανά τους αιώνες» και διάθεση των σχετικών πιστώσεων.
7. Περί έγκρισης υπογραφής προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών και αρχαιολογικών εκθέσεων στις νήσους Δήλο και Μύκονο» και μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Δήμου Μυκόνου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
8. Περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου οικονομικού έτους 2016 κατόπιν της υπ’ αριθ. 29/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου. 
9. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, αιτήσεων κ.λ.π.
 
Ώρα έναρξης 7 το απόγευμα