Πρόσκληση για την κάλυψη 55 θέσεων μέσω μετατάξεων στο Δήμο Μυκόνου

Πρόσκληση για την κάλυψη 55 θέσεων μέσω μετατάξεων στο Δήμο Μυκόνου

 

 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη υπαλλήλων απευθύνει ο Δήμος Μυκόνου. Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την κάλυψη συνολικά Πενήντα Πέντε (55) θέσεων σε διάφορες ειδικότητες μεταξύ άλλων πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών, τοπογράφων μηχανικών, βιολόγων, μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων μηχανικών, διοικητικών, περιβάλλοντος κ.λπ. [Δειτε αναλυτικά τις θέσεις ανά ειδικότητα στους πίνακες που ακολουθούν].


Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να κατέχουν τα τυπικά προσόντα της θέσης στην οποία θα μεταταχθούν. 

 Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση έχει το προσωπικό που εργάζεται σε:
- ΟΤΑ α' βαθμού (δηλ. Δήμους, Δημοτικά Ιδρύματα και τα ΝΠΔΔ αυτών, καθώς και οι Συνδέσμους Δήμων)
- ΟΤΑ β' βαθμού
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας
- στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)
- στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
- στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)
- στις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μυκόνου στα τηλέφωνα: 2289028411, 2289023988.