Με πρόστιμα απειλούνται όσοι καθυστερούν να δηλώσουν τον γάμο ή την γέννηση του παιδιού τους

Με πρόστιμα απειλούνται όσοι καθυστερούν να δηλώσουν τον γάμο ή την γέννηση του παιδιού τους

 

 

 
Με πρόστιμα που φτάνουν μέχρι τα 300 ευρώ απειλούνται όσοι καθυστερούν να δηλώσουν τον γάμο τους, την γέννηση του παιδιού τους ή το διαζύγιό τους στα ληξιαρχεία. 
 
Με την αριθμ.  9/8-5-2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών τροποποιήθηκε ο Ληξιαρχικός Νόμος 344/1976. Μεταξύ των άλλων τροποποιήσεων αντικαθίσταται το άρθρο 49 του Ν. 344/1976 ως εξής:“άρθρο 49 Κυρώσεις σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης των Ληξιαρχικών γεγονότων.
 
Συνεπώς, η εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων από τον υπόχρεο, συνεπάγεται πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 
Το πρόστιμο ανέρχεται σε εκατό (100) ευρώ αν ο υπόχρεος δηλώσει τη μεταβολή μετά από ένα (1) μήνα, την γέννηση μετά από δέκα (10) ημέρες και τον γάμο μετά από σαράντα (40) ημέρες. Το πρόστιμο ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ αν μετά την πάροδο αυτών των προθεσμιών παρέλθει και επιπλέον χρόνος ενενήντα ημερών.
 
Τα ανωτέρω ισχύουν για την εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, που έχουν συμβεί μετά την ισχύ του νόμου (8-5-2013). Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία συνέβησαν πριν την ισχύ του νόμου (8-5-2013), θα ισχύσουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν. 344/1976,όπως ίσχυε.
 
Κατόπιν των ανωτέρω μετά την έκδοση αμετακλήτου δικαστικής απόφασης που αφορά διαζύγιο ή οποιαδήποτε μεταβολή φυσικών προσώπων θα πρέπει να δηλώνεται εντός 30 ημερών στο ληξιαρχείο προς αποφυγή διοικητικών προστίμων.