"Τρέχουν" οι προσφορές για την δημοπρασία του Δημοτικού Σφαγείου Μυκόνου

 

 

Μέχρι την Πέμπτη 10 Μαρτίου κατατίθενται οι προσφορές για την εκμίσθωση του σφαγείου της Μυκόνου.  Η μίσθωση περιλαμβάνει ολόκληρο το κτιριακό συγκρότημα των Δημοτικών Σφαγείων Μυκόνου συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του σφαγειοτεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, των στεγάστρων αναμονής των ζώων, του αποτεφρωτικού κλιβάνου κλπ χώρων,του Δήμου Μυκόνου στη Θέση «ΦΤΕΛΙΑ».

Η δημοπρασία ανοικτή ,πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα πραγματοποιηθεί στις 10 Μαρτίου 11:00π.μ.- 12:00μ.μ. ενόπιων της αρμόδιας επιτροπής.

Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 500€ (πεντακόσια ευρώ)
μηνιαίως.
 
Σύμφωνα με την διακήρυξη του Δήμου η διάρκεια του μισθώματος ορίζεται σε έξι (6) έτη, από την ημέρα υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού της μίσθωσης και εγκατάστασης του αναδόχου που θα αναδειχθεί, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., κατά ανώτατο όριο ίσο με τη διάρκεια της αρχικής σύμβασης και με δικαίωμα να κριθεί η αναπροσαρμογή του μισθώματος με τα νέα δεδομένα που τυχόν προκύψουν.