Προσλήψεις προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - Οι θέσεις για Δήλο και Κυκλάδες

Προσλήψεις προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους - Οι θέσεις για Δήλο και Κυκλάδες

 


Εγκρίθηκε η κίνηση των διαδικασιών σχετικά με τις προσλήψεις 1.314 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας επτά (7) μηνών, σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους.
 
Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπεται η έναρξη των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων (1.314) προσλήψεων ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων (Ημερήσιοι Φύλακες, Νυχτοφύλακες και Προσωπικό Καθαριότητας), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα έως επτά (7) μήνες, πρόκειται να προβεί το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να λειτουργήσουν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα Μουσεία, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, με διευρυμένο ωράριο.
 
Συγκεκριμένα για τη Δήλο η προκήρυξη προβλέπει την πρόσληψη 28 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Αναλυτικά οι προσλήψεις για τις Κυκλάδες:
 
 
Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Α. θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
 
Για το Φυλακτικό Προσωπικό (Ημερήσιοι Φύλακες και Νυχτοφύλακες) και το Προσωπικό Καθαριότητας, εγκρίνεται η απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και η εργασία πέραν του πενθημέρου, που εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα της σύμβασης, μετά τη δημοσίευση σχετικής Υπουργικής Απόφασης.