Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου για την βελτίωση υποδομών Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης

Υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου για την βελτίωση υποδομών Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης

 

 

 

 
Δύο ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων  που αφορούν σε υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
 
Οι προσκλήσεις απευθύνονται στους εξής δυνητικούς δικαιούχους: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  Δήμους, Δ/νση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για την υποβολή προτάσεων έργων της κατηγορίας «Υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 3 - «Βελτίωση βασικών υποδομών» και 5 «Ενίσχυση Περιφερειακής Συνοχής», οι οποίος συγχηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.
 
Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν, αφορούν στη συμπλήρωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κτίρια και εξοπλισμοί),  με βάση τις προτεραιότητες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 
 
Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη για τις προσκλήσεις αυτές ανέρχεται σε 7.000.000 € και 5.000.000 € αντίστοιχα και προέρχεται από πόρους του ΕΤΠΑ και του ελληνικού δημοσίου. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι από τις 1.2.2016 έως τις 31.3.2016. Η αξιολόγησή των προτάσεων θα είναι συγκριτική. Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 €.  
 
Οι αναλυτικές προσκλήσεις και όλα τα συνοδευτικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepna.gr και www.espa.gr.