Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο

Πρόγραμμα επιχορήγησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο

Αρχίζει σήμερα η υποβολή των αιτήσεων επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για την για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά τη χειμερινή περίοδο 2015- 2016.

Το κόστος υλοποίησης του προγράµµατος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµότου ΟΑΕ∆ στον οποίο έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2493. Η µέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 600.000,00 ευρώ.
 
Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis). Η
ενίσχυση που θα λάβει µια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόµενη µε οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση1  (Καν.1998/2006) έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγείται σε µια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τοµέα των οδικών µεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονοµικών ετών.
Ως ηµεροµηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ηµεροµηνία της
εγκριτικής απόφασης, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/20132
.
Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση που η ενδιαφερόµενη επιχείρηση η οποία
υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραµµα είναι «ενιαία» τότε στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας που έχουν λάβει οι ενιαίες µε την αιτούσα επιχειρήσεις.
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαµβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν
τουλάχιστον µία από τις ακόλουθες σχέσεις µεταξύ τους:
α) µια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των
µελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού της τελευταίας,
γ) µια επιχείρηση έχει το δικαίωµα να ασκήσει κυριαρχική επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύµβασης που έχει συνάψει µε αυτήν ή δυνάµει ρήτρας του
καταστατικού της αυτής της τελευταίας και
δ) µια επιχείρηση που είναι µέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει µόνη της, βάσει συµφωνίας που έχει συνάψει µε άλλους µετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν ΕΔΩ