Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα - Η ατζέντα των θεμάτων

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα - Η ατζέντα των θεμάτων

 


Δύο συνεδριάσεις είναι προγραμματισμένες για σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου. Στην πρώτη που ξεκινά στις 18:00 υπάρχει πλούσια ατζέντα θεμάτων, ενώ στην δεύτερη ειδική συνεδρίαση που ξεκινά στις 21:00 θα συζητηθούν Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Μυκόνου έτους 2016.

Αναλυτικά τα θέματα της πρώτης συνεδρίασης είναι τα ακόλουθα:

 1) Εξ αναβολής συζήτηση θέματος «Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της

κ.ΧΑ. Ζα. για τον θανόντα σύζυγό της».
2) Εξ αναβολής συζήτηση θέματος «Περί απαλλαγής τελών νεκροταφείου της
κ.ΠΟ. Μα. για τον θανόντα σύζυγό της».
3) Περί έγκρισης της με αριθμ.27/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΠΠΑΜ
αναφορικά με την έγκριση ισολογισμού της ΚΔΕΠΠΑΜ και της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2014.
4) Περί επιχορήγησης Αθλητικών κλπ. Συλλόγων και Σωματείων Μυκόνου για
το έτος 2015.
5) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου για την συγκρότηση
γνωμοδοτικής επιτροπής καταγραφής ναυαγίων πλοίων και σκαφών.
6) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Μυκόνου ως μέλος της επιτροπής
επιθεώρησης ακτών, που θα αποφανθεί για την αποκατάσταση
περιβάλλοντος συνέπεια του ναυαγίου της 08-03-2014.
7) Περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και
ελαιολιπαντικών του Δήμου Μυκόνου και των νομικών του προσώπων.
8) Περί έγκρισης αναθεωρημένης μελέτης για την αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα γηπέδου Κόρφου Μυκόνου κατόπιν της με αριθμ.200/2015
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
9) Περί επιβολής τελών σε συνέχεια της με αριθμ.204/2015 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής
10) Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μυκόνου έτους 2016
11) Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή
εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Κατασκευή δύο (2) γηπέδων
αντισφαίρισης – τένις
12) Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή
εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
του έργου (LEADER, ΔΡΑΣΗ L313-1, Κατασκευή και λειτουργία ενεργειακά
αυτόνομου περιπτέρου πληροφόρησης)»
13) Περί λήψης απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής για την καλή
εκτέλεση του έργου ποσού ίσου με το 5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού
του έργου. (LEADER, ΔΡΑΣΗ L321-2, Διαμόρφωση αυλής 2ου
Νηπιαγωγείου Μυκόνου με δάπεδο ασφαλείας και όργανα παιδικής
χαράς)»
14) Περί καθορισμού χρονικής διάρκειας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Μυκόνου , 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και 2ης ΥΠΕ με
την επωνυμία «Κέντρο Υγείας Μυκόνου» σε συμπλήρωση της
υπ’αριθμ.78/2015 απόφασης του Δ.Σ.Μυκόνου.
15) Περί λήψης απόφασης για εκτός έδρας συνεδρίασης του Δ.Σ. κατόπιν της
με αριθμ.55/2015 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς
Μυκόνου.
16) Περί χορήγησης αδείας διάνοιξης μικρής αύλακος επί της δημοτικής οδού
στην περιοχή Λαγκάδα Μυκόνου κατόπιν αιτήσεως του κ.Κουκά Γεώργιου
του Νικολάου προκειμένου να συνδεθεί με το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης
και εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μυκόνου.
17) Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ.