Στην Κω η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου - Ποια θέματα βρίσκονται στην ατζέντα

Στην Κω η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου - Ποια θέματα βρίσκονται στην ατζέντα

 

 


Για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου είναι προγραμματισμένη η επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην Κω και στην ατζέντα βρίσκονται 16 θέματα. Αναλυτικά:
 
 
ΘΕΜΑ 1ο :       Κατάθεση   προτάσεων   για  το  µεταναστευτικό   πρόβληµα   των νησιών της ∆ωδεκανήσου και εξέταση αιτηµάτων ∆ήµων και σωµάτων  ασφαλείας  για  στήριξη  και  καθορισµού Προϋπολογισµού για την αντιµετώπιση.
Εισηγητής : Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος
 
ΘΕΜΑ 2ο :       5η  Τροποποίηση  Προϋπολογισµού  &  Τεχνικού  Προγράµµατος
∆ωδεκανήσου 2015
Εισηγητής:    Προϊστάµενος    ∆ιεύθυνσης    ∆ιοικητικών    &   Οικονοµικών
∆ωδεκανήσου,  κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
 
ΘΕΜΑ 3ο :       Σύναψη      Προγραµµατικής      Σύµβασης      για      προγράµµατα κατάρτισης ανέργων, επαγγελµατιών και αυτοαπασχολούµενων στον Νοµό Κυκλάδων.
Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ.
Ανανίας Άγγελος
 
ΘΕΜΑ 4ο:       Καθορισµός  Ειδικοτήτων   για  την  πρόσληψη  προσωπικού   µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας
8 µηνών, δέκα πέντε (15) ατόµων.
Εισηγήτρια    :   Γενική    ∆/ντρια    Εσωτερικής    Λειτουργίας    Π.ΝΑ.    κα.
Αριστείδου Ευµορφία
 
ΘΕΜΑ 5ο:       Ορισµός Περιφερειακού Συµβούλου µε τον αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης  για την Προγραµµατική Σύµβαση «Μελέτη οδού Λιβάδι – Άγιος Ιωάννης και οριοθέτηση ρέµατος Αυλόµωνα».
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης 
ΘΕΜΑ 6ο :       Έγκριση   σύναψης   Προγραµµατικής    Σύµβασης   µεταξύ   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας ΕΤΑΙ.ΠΡΟ.ΦΥ.ΚΑ  και παραχώρηση  οχηµάτων  για το έργο «Περιβαλλοντική προστασία του νησιού της Ρόδου και η εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας καθώς και  δράσεις  για την  αντιµετώπιση  της  ανεξέλεγκτης  βόσκησης αιγοπροβάτων»
Εισηγητής   :   Πρόεδρος   Οικονοµικής   Επιτροπής   ΠΝΑ   κ.   Φιλήµωνας
Ζαννετίδης
 
ΘΕΜΑ 7ο:       Έγκριση   σύναψης   Προγραµµατικής    Σύµβασης   µεταξύ   της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της  Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου   και  του  ΤΕΕ   –  Τµήµα  ∆ωδεκανήσου   για  το   έργο
«Υλοποίηση υποστηρικτικών  δράσεων του δασικού πλούτου και
οργάνωση δασικών – γεωχωρικών δεδοµένων στα ∆ωδεκάνησα»
Εισηγητής:    Προϊστάµενος    ∆ιεύθυνσης    ∆ιοικητικών    &   Οικονοµικών
∆ωδεκανήσου,  κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
 
ΘΕΜΑ 8ο:       Έγκριση   σύναψης   Προγραµµατικής    Σύµβασης   µεταξύ   της
Περιφέρειας   Νοτίου   Αιγαίου,   του      Υπουργείο   ∆ικαιοσύνης,
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και του ΤΕΕ- Τµήµα
∆ωδεκανήσου   για   το   έργο   «Εργασίες   για   την   ολοκλήρωση
µεταγραφών στο Κτηµατολόγιο Ρόδου»
Εισηγητής:    Προϊστάµενος    ∆ιεύθυνσης    ∆ιοικητικών    &   Οικονοµικών
∆ωδεκανήσου,  κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
 
ΘΕΜΑ 9ο:       Έγκριση  Προγραµµατικής  Σύµβασης  µεταξύ  της  Περιφέρειας
Νοτίου    Αιγαίου    και    του    ∆ήµου    Ρόδου    για    το    έργο
«Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου Φανών».
Εισηγητής   :   Πρόεδρος   Οικονοµικής   Επιτροπής   ΠΝΑ   κ.   Φιλήµωνας
Ζαννετίδης
 
ΘΕΜΑ 10ο:     Έγκριση    σύναψης    ∆ιαβαθµιδικής     Σύµβασης    µεταξύ    της
Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο
«Συµπλήρωση     δύο    (2)    λυόµενων    αιθουσών    στο    ΕΠΑΛ Παραδεισίου ∆ήµου Ρόδου» προϋπολογισµού 50.000,00 € Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ια Βίου Μάθησης κ. Ανανίας Άγγελος
 
ΘΕΜΑ 11ο :     Έγκριση    σύναψης    ∆ιαβαθµιδικής     Σύµβασης    µεταξύ    της
Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Ρόδου για το έργο
«Προµήθεια  ποδοσφαιρικού  τάπητα  και λοιπού  εξοπλισµού  για τις   ανάγκες   του   γηπέδου   ποδοσφαίρου   της   Ε.Π.Σ.Ρ.   στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Καρακόνερου του ∆ήµου Ρόδου» Εισηγητής:    Προϊστάµενος    ∆ιεύθυνσης    ∆ιοικητικών    &   Οικονοµικών
∆ωδεκανήσου,  κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης
 
ΘΕΜΑ 12ο :     Αλλαγή    καταστατικού    της    Αστικής    Μη    Κερδοσκοπικής
Εταιρείας Γαληνός.
Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ηµόσιας Υγείας
κ. Καραμαρίτης Νικόλαος 
ΘΕΜΑ 13ο :     Αύξηση  µετοχικού  κεφαλαίου  –  συµµετοχή   της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  στην ΑΜΚΕ ΓΑΛΗΝΟΣ για εξόφληση οφειλών στο ΝΑΤ.
Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος ∆ηµόσιας Υγείας
κ. Καραµαρίτης Νικόλαος
 
ΘΕΜΑ 14ο:     Σχεδιασµός      µέτρων     Πολιτικής      Προστασίας      της     Π.Ε.
∆ωδεκανήσου
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης  ∆ωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαµπος
 
ΘΕΜΑ 15ο:     Επικύρωση          πρακτικών          8ης/28-7-2015          συνεδρίασης
Περιφερειακού Συµβουλίου
 
ΘΕΜΑ 16ο:     Λήψη  απόφασης  για  ορισµό  τόπου  συνεδρίασης  του  επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου
 
(φωτογραφία αρχείου)