ΟΤΕ: Στις 5/8 ξεκινά η καταβολή του μερίσματος

ΟΤΕ: Στις 5/8 ξεκινά η καταβολή του μερίσματος

 

 

 

Στις 5/8/2015 θα ξεκινήσει η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2014 από τον ΟΤΕ. ΟΤΕ-11,83% H καταβολή του μερίσματος θα γίνει από την Τράπεζα Πειραιώς.
 
Σύμφωνα με την απόφαση της από 12/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το μέρισμα της χρήσης 2014 ανέρχεται σε 0,08 ευρώ ανά μετοχή.
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 40 & 64 του ν.4172/2013), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση της παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις. Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό που θα περιέλθει εις χείρας των Μετόχων θα ανέρχεται στο ύψος των 0,072 ευρώ ανά μετοχή.
 
Σε σχέση με την αρχικώς προγραμματισθείσα ημερομηνία πληρωμής, οι δικαιούχοι του μερίσματος δεν μεταβάλλονται και είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 26η Ιουνίου 2015 (RecordDate).
 
Σημειώνεται για τις ανάγκες των διατάξεων του άρθρου πρώτου παρ. 11στ. της Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84 / 18-7-2015), στο μέτρο που εφαρμόζεται εν προκειμένω, ότι για το σύνολο της πληρωμής του μερίσματος η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει κεφάλαια που θα εισαχθούν από το εξωτερικό.