Νέα παράταση για την υποβολή του Ε9

Νέα παράταση για την υποβολή του Ε9

 

Παρατάθηκε για τρίτη φορά η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε9 για το 2015. Η πρώτη καταληκτική προθεσμία ήταν στις 30 Ιουνίου και παρατάθηκε για τις 27 Ιουλίου. Πλέον και η δεύτερη αυτή καταληκτική προθεσμία μετατέθηκε για τις 26 Αυγούστου 2015.
 
Υποχρέωση για υποβολή δηλώσεως στοιχείων ακινήτων έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
 
Στο Ε9 θα πρέπει να δηλωθεί η σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014.
 
Ταυτοχρόνως, έως τις 26 Αυγούστου θα πρέπει να υποβληθεί η δήλωση στοιχείων ακινήτων για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Μαΐου 2015.
 
Ειδικά στις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός 30 ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αποποιήσεως της κληρονομιάς.