Μύκονος: Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η τριετής εργολαβία για τα σκουπίδια - Δείτε το χρονοδιάγραμμα

Μύκονος: Πότε αναμένεται να ξεκινήσει η τριετής εργολαβία για τα σκουπίδια - Δείτε το χρονοδιάγραμμα

 
Περί τα τέλη Αυγούστου αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων,να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων και την καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μυκόνου. 
 
Στην προ ημερησίας συζήτηση στο Δ.Σ. της Τετάρτης 15 Ιουλίου αναφέρθηκαν ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα σχετικά με τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, όπως και οι ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει ο Δήμος για τον Διεθνή Hλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Αποκομιδή απορριμμάτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δήμου Μυκόνου», προϋπ/σμού 2.412.000€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
 
Όπως τονίσθηκε ότι  έχει ήδη ολοκληρωθεί το στάδιο αποσφράγισης της Οικονομικής Προσφοράς και είμαστε στην διαδικασία οριστικής κατακύρωσης, ωστόσο,  κοινοποιήθηκαν στον Δήμο Μυκόνου προδικαστικές προσφυγές από τον έναν υποψήφιο ανάδοχο που καθυστέρησαν την τελική κατακύρωση. Οι προσφυγές απαντήθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή στις 14 Ιουλίου 2015. Με βάση αυτά και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ασφαλιστικά μέτρα τα επόμενα στάδια με τα ενδεικτικά χρονοδιαγράμματα είναι τα κάτωθι: 
 
Απόφαση κατακύρωσης από Οικονομική Επιτροπή –25 Ιουλίου 2015 
Αποστολή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση του φακέλου για έλεγχο νομιμότητας - 27 Ιουλίου 2015 
Αποστολή Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου - 27 Ιουλίου 2015 
Έγκριση Προ συμβατικού Ελέγχου - 25 Αυγούστου 2015 
Υπογραφή της Σύμβασης και εγκατάσταση Αναδόχου - 30 Αυγούστου 2015
 
Κατόπιν αυτών και μέχρι τα τέλη Αυγούστου που αναμένετια να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του αναδόχου, δεδομένου ότι ο Δήμος Μυκόνου δεν έχει ούτε το απαραίτητο προσωπικό, ούτε και τον εξοπλισμό που απαιτείται, αποφασίστηκε η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την αποκομιδή απορριμμάτων και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων της Μυκόνου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διεθνούς διαγωνισμού.