52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 18-27 Ιουλίου

52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 18-27 Ιουλίου

 
Ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοϊας Ανοικτής Θαλάσσης, προκηρύσσει το 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου, από το Σάββατο 18 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
 
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην περιοχή του Κεντρικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς, όπως αυτοί ισχύουν τον Ιούλιο του 2015:
 
• Οι ∆ιεθνείς Κανονισµοί Ιστιοδροµιών της ISAF 2013 - 2016 (RRS)
• Οι Κανόνες Εξοπλισµού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2013 – 2016 (Equipment Rules of Sailing, ERS)
• Οι ∆ιατάξεις της Εθνικής Αρχής (ΕΙΟ)
• Ο ∆ιεθνής Kανόνας ORC Rating Systems 2015 – ORC International & ORC Club.
• Ο ∆ιεθνής Κανόνας καταµέτρησης IMS Rule 2015
• Ο ∆ιεθνής Κανονισµός IRC 2015
• O ειδικός κανονισµός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης ISAF Offshore Special Regulations 2014 - 2015. O αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 3 του παραπάνω κανονισµού.
 
Επιπροσθέτως του απαιτούµενου εξοπλισµού της κατηγορίας αυτής, τα σκάφη 
πρέπει να είναι εφοδιασµένα και µε liferaft. Tα κανάλια 16 & 72 στα VHF είναι
υποχρεωτικά.
 
• Οι Ειδικές ∆ιατάξεις της EIO/EAΘ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2015.
• Από τη δύση έως την ανατολή του Ηλίου, ο ∆ιεθνής Κανονισµός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (1972) όπως τροποποιήθηκε τον Νοέµβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
• Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
• Όπου υπάρχει αντίθεση ανάµεσα στο Αγγλικό και το Ελληνικό κείµενο, το Ελληνικό είναι αυτό που υπερισχύει σε όλα τα έγγραφα.
• ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
 
Η Οργανωτική αρχή διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει την Προκήρυξη Αγώνων. Οι τροποποιήσεις θα ανακοινώνονται στον Επίσηµο Πίνακα Ανακοινώσεων του ∆ιοργανωτή Οµίλου και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης (www.aegeanrally.gr). 
 
Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά  ORCi, ORC Club, IRC (Endorsed) ολικού µήκους ίσου ή µεγαλύτερου των 7 µέτρων και µε έγκυρο Πιστοποιητικό Καταµετρήσεως 2015.
 
Προϋπόθεση συµµετοχής σκάφους ORC & IRC στο Ράλλυ Αιγαίου είναι και η συµµόρφωση του µε τις απαιτήσεις του κανονισµού ISAF OFFSHORE SPECIAL REGULATIONS για αγώνες κατηγορίας 3 όσον αφoρα τις τιµές των Stability Index (µεγαλύτερου ή ισου από 103) και SSS base value (µεγαλύτερου ή ίσου από 15). 
 
Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετέχει σε μόνο μια κατηγορία καταμέτρησης ενώ απαιτείται η συμμετοχή 5 τουλάχιστον σκαφών σε κάθε κατηγορία καταμέτρησης.
 
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στη γραμματεία του Π.Ο.Ι.Α.Θ. το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου και ώρα 20:30. Οι εγγραφές των δηλωσάντων συμμετοχής σκαφών θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουλίου και ώρα 15:00, ενώ θα πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής (υπάρχει διαθέσιμο και στο site του Ράλλυ Αιγαίου www.aegeanrally.gr).
 
Η εγγραφή του σκάφους θα συνοδεύεται από:
 
• Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταµέτρησης 2015, όπως απαιτούν Εθνική Αρχή και οι κανονισµοί της κλάσης.
• Ασφαλιστήριο συµβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.
• Κατάσταση πληρώµατος.
• Το αντίτιµο του δικαιώµατος συµµετοχής
• Έγκριση της χορηγίας, εάν το σκάφος φέρει διαφήµιση. 
 
Σκάφη προερχόµενα εκ του εξωτερικού που επιθυµούν να συµµετάσχουν στην κατηγορία των καταµετρηµένων κατά ORC Club σκαφών και δεν έχουν πιστοποιητικό καταµέτρησης, οφείλουν να είναι στη διάθεση της Επιτροπής Καταµέτρησης του Οµίλου το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 12:00.
 
Μέχρι την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 15:00 θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τη Γραµµατεία Αγώνων, στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ, τα ακόλουθα για κάθε δηλώσαν συµµετοχή σκάφος:
 
• Κατάσταση πληρώµατος
• ∆ήλωση αποποίησης ευθύνης και αποδοχής δικαιωµάτων χρήσης.
• Πιστοποητικό καταµέτρησης.
• Ασφαλιστήριο του σκάφους
• ∆ικαίωµα συµµετοχής
 
Σκάφη που δεν συµµορφώνονται µε τα ανωτέρω δεν µπορούν να συµµετέχουν στο 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015 χωρίς την έγκριση της Οργανωτικής Επιτροπής.
 
Τα στοιχεία που αναφέρονται στα πιστοποιητικά καταµέτρησης που έχουν εκδοθεί µέχρι τις 15 Ιουλίου και ώρα 15:00 δεν µπορούν να τροποποιηθούν χωρίς έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων, εκτός αν είναι αποτέλεσµα ένστασης για τον βαθµό ικανότητας ή διόρθωση λάθους του γραφείου έκδοσης πιστοποιητικών. 
 
Το 52ο Ιστιοπλοϊκό Ράλλυ Αιγαίου 2015 αποτελείται από τρείς ιστιοδρομίες ανοικτής θαλάσσης και δύο inshore/ coastal διαδρομές.
 
Το πρόγραμμα είναι ως ακολούθως:
 
Τρίτη 30 Ιουνίου 2015
 
20:30 Λήξη ορίου δήλωσης συµµετοχής
 
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015
 
09:00-20:00 Επιθεώρηση σκαφών
15:00 Λήξη ορίου εγγραφών
 
Πέµπτη 16 Ιουλίου 2015
 
09:00-20:00 Επιθεώρηση σκαφών
 
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015
 
09:00-18:00 Επιθεώρηση σκαφών
19:00 Συγκέντρωση Κυβερνητών στο Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ».
20:30 Υποδοχή πληρωµάτων στο Θωρηκτό «ΑΒΕΡΩΦ».
 
Σάββατο 18 Ιουλίου 2015
 
1η Offshore Ιστιοδροµία: Φάληρο – Άνδρος (Χώρα)
Εκκίνηση Από τον όρµο Φαλήρου, ώρα 11:00.
 
∆ιαδροµή κατηγορίας PERFORMANCE:
Φάληρο - Κέα ή Κύθνος αριστερά - Γυάρος αριστερά - Άνδρος δεξιά - Άνδρος (Χώρα)
 
Απόσταση έως 120 ν.µ. περίπου
∆ιαδροµή κατηγορίας RACING:
Φάληρο - Κέα αριστερά - Άνδρος δεξιά - Άνδρος (Χώρα)
 
Απόσταση έως 91 ν.µ.
∆ιαδροµή κατηγορίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C/R:
Φάληρο - Άνδρος δεξιά - Άνδρος (Χώρα)
 
Απόσταση 81 ν.µ.
 
∆ευτέρα 20 Ιουλίου 2015
 
Ώρα 19:30 Απονοµή Επάθλων 1ης ιστιοδροµίας στην Πλατεία Γηροκοµείου (έξω από το ∆ηµαρχείο)
 
Τρίτη 21 Ιουλίου 2015
 
2η Offshore Ιστιοδροµία: Άνδρος – Σκύρος (Λιµένας Λιναριάς)
Εκκίνηση Έξω από την περιοχή του λιµένος Άνδρου, ώρα 10:00. 
 
∆ιαδροµή κατηγορίας PERFORMANCE & RACING:
Άνδρος - Βρ.Καλόγεροι αριστερά - Σκύρος
Απόσταση 83 ν.µ. περίπου
 
∆ιαδροµή κατηγορίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C/R:
Άνδρος - Σκύρος
Απόσταση 65 ν.µ.
 
Πέµπτη 23 Ιουλίου 2015
 
Coastal Ιστιοδροµία
Εκκίνηση Έξω από την περιοχή του λιµένος Λιναριάς, ώρα 12:00.
 
∆ιαδροµή Coastal
Απόσταση 24 - 65 ν.µ.
 
Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015
 
Inshore Ιστιοδροµία
 
Εκκίνηση Έξω από την περιοχή του λιµένος Λιναριάς, ώρα 12:00.
∆ιαδροµή Inshore
 
Απόσταση 8 - 16 ν.µ.
Ώρα 21:00 Απονοµή Επάθλων 2ης offshore ιστιοδροµίας , Inshore / Coastal
ιστιοδροµιών & ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΚΥΡΟΥ
 
Σάββατο 25 Ιουλίου 2015
 
3η Offshore Ιστιοδροµία: Σκύρος - Σούνιο
 
Εκκίνηση Έξω από την περιοχή του λιµένος Λιναριάς, ώρα 11:00.
∆ιαδροµή κατηγορίας PERFORMANCE:
Σκύρος – Κέα ή Κύθνος δεξιά - Σούνιο
 
Απόσταση έως 130 ν.µ.
∆ιαδροµή κατηγορίας RACING:
Σκύρος - Κέα δεξιά - Σούνιο
 
Απόσταση έως 97 ν.µ.
∆ιαδροµή κατηγορίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C/R:
Σκύρος - Σούνιο
 
Απόσταση 86 ν.µ.
 
∆ευτέρα 27 Ιουλίου 2015
 
Ώρα 21:00 Απονοµή Επάθλων - ∆εξίωση στη Ναυτική ∆ιοίκηση Αιγαίου.
 
Οι προαναφερόµενες διαδροµές ανά κατηγορία είναι οι µέγιστες σε απόσταση Η επιλογή των διαδροµών σε κάθε κατηγορία θα γίνει αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 
 
Η απονομή επάθλων στους νικητές του Ράλλυ Αιγαίου θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 21:00 το βράδυ στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου.
 
Ο νικητής του Ράλλυ Αιγαίου θα αναδειχθεί από την κατηγορία ORC PERFORMANCE και θα του απονεμηθεί επαμειβόμενο έπαθλο.
 
Για το Ράλλυ Αιγαίου θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή Γενικής Βαθμολογίας σκαφών ORC PERFORMANCE, ORC RACING, ORC CRUISER/ RACER και IRC PERFORMANCE και IRC RACING.
 
Επίσης, θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές των κλάσεων, εφόσον αυτές δημιουργηθούν, ανάλογα με τη συμμετοχή.
 
Θα απονεµηθούν χωριστά έπαθλα στον 1ο νικητή κάθε κατηγορίας ORC PERFORMANCE, ORC RACING, ORC CRUISER/RACER και IRC PERFORMANCE & IRC RACING σε κάθε ιστιοδροµία χωριστά.