Η προσφορά της Ναυτιλίας στην οικονομία της ΕΕ

Η προσφορά της Ναυτιλίας στην οικονομία της ΕΕ

 

 

Η ναυτιλιακή βιομηχανία της ΕΕ εκτιμάται ότι το 2013 συνέβαλε, άμεσα, 56 δισεκατομμύρια € και απασχόλησε 615.000 άτομα, από τους οποίους περίπου τα 4/5 ή 501.000 θέσεις εργασίας στηρίζονται στην θάλασσα αλλά μόλις το 44% αυτών των ναυτικών είναι υπήκοοι της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (περιλαμβάνεται και η Νορβηγία).
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα άμεσα αποτελέσματα σχετίζονται με την απασχόληση, που προσφέρει η Ναυτιλία τόσο στην θάλασσα όσο και στην ξηρά.
 
Οπότε, η μείωση της απασχόλησης έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία της κάθε χώρας και συνολικά της ΕΕ.
 
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από μελέτη του Oxford Economics, που συντάχθηκε για λογαριασμό της Ένωσης των Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA), με θέμα την οικονομική αξία της ναυτιλιακής βιομηχανίας της ΕΕ.
 
Η μελέτη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα επικαιροποιεί τα κύρια στοιχεία αντίστοιχης μελέτης του Oxford Economics για το 2014 και όπως σημειώνεται, εισαγωγικά, εκτιμά τις οικονομικές επιπτώσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε τρείς άξονες:
 
1. Την άμεση επίδραση της ίδιας της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
 
2. Την έμμεση επίπτωση των δαπανών αποστολής των επιχειρήσεων σχετικά με τις εισροές των αγαθών και των υπηρεσιών από την αλυσίδα τους εφοδιασμού της ΕΕ (όπως οι λιμενικές υπηρεσίες, επισκευές πλοίων, η ασφάλιση και η ναυτιλία που σχετίζονται με οικονομικές και νομικές υπηρεσίες). Και
 
3. Ο συνεπακόλουθος αντίκτυπος των δαπανών από τους εργαζόμενους στον τομέα της ναυτιλίας και της αλυσίδας εφοδιασμού της.
 
Στο παραπάνω διάγραμμα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία από τη συμβολή της ναυτιλίας στην ΕΕ ενώ στη μελέτη αναφέρονται τα εξής:
 
Άμεση επίπτωση:
 
• Το 2013 η ναυτιλιακή βιομηχανία της ΕΕ εκτιμάται ότι συνέβαλε άμεσα
€ 56 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολούνται 615.000 άτομα
 
• Υπολογίζεται ότι περίπου τα τέσσερα πέμπτα των θέσεων ή 501.000 θέσεις εργασίας, στηρίζονται στη θάλασσα. Εκτιμάται ότι περίπου το 44% αυτών των ναυτικών είναι υπήκοοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ.
 
• Η Ναυτιλία είναι μια βιομηχανία υψηλής παραγωγικότητας: κάθε εργαζόμενος εκτιμάται ότι δημιουργεί € 85.000 του ΑΕΠ, σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο των € 53.000 της ΕΕ.
Έμμεσες και επαγωγικές επιπτώσεις:
 
• Η ναυτιλιακή βιομηχανία υποστήριξε έμμεσα εκτιμάται € 61 δισεκατομμύρια
συνεισφορά στο ΑΕΠ και 1,1 εκατομμύρια θέσεις εργασίας μέσω της ευρωπαϊκής αλυσίδας εφοδιασμού κατά το 2013.
 
• Η δαπάνη των μισθών από εκείνους που απασχολούνται στον κλάδο της ναυτιλίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας που υποστηρίζονται κατ εκτίμηση € 30 δισεκατομμύρια του ΑΕΠ και της απασχόλησης για 516.000 ανθρώπους.
Συνολική οικονομική επίπτωση:
 
• Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιπτώσεις, άμεσων, έμμεσων και επαγωγικών, η συμβολή της ευρωπαϊκής ναυτιλίας το 2013 στο συνολικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι ήταν € 147 δισεκατομμύρια.
 
• Για κάθε € 1.000.000 η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή βιομηχανία συμβάλλει στον εαυτό του ΑΕΠ, δημιουργώντας ένα άλλο € 1.600.000 αλλού στην ευρωπαϊκή οικονομία.
 
• Η βιομηχανία υποστήριξε επίσης την απασχόληση για περίπου 2.2 εκατομμύρια ανθρώπους.
 
Πήγη: e-nautilia.gr