Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020

Πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 - 2020

 

 
Υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου συνήλθε την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015, στην Ερμούπολη,  σε πρώτη συνεδρίαση, η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020.
 
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης έγινε η παρουσίαση του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 και συζητήθηκαν η Εξειδίκευση Εφαρμογής του Προγράμματος, η Μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς ένταξη έργων, το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, το πλάνο αξιολόγησης του Προγράμματος, ενώ έγινε και η παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και την Επικοινωνία.
 
Ειδικότερα ως προς την Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ 2014 – 2020, η Επιτροπή ενέκρινε τις πρώτες 18 κατηγορίες δράσεων συνολικής δημόσιας δαπάνης 57 εκ. ευρώ, για τις οποίες προγραμματίζεται το επόμενο διάστημα να δημοσιοποιηθούν προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, ώστε να έχουμε τις πρώτες εντάξεις στο Πρόγραμμα εντός του 2015. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για την άρτια διοργάνωση και λεπτομερή δουλειά που έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στην εξειδίκευση του Προγράμματος και την κατάρτιση εξειδικευμένων κριτηρίων, δεδομένου ότι η θέσπιση καταλλήλων κριτηρίων για την επιλογή πράξεων, αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση ποιοτικών έργων που θα οδηγήσουν σε απτά και ορατά αποτελέσματα για τους πολίτες. 
 
Παρουσιάστηκαν επίσης οι λεγόμενες αιρεσιμότητες, οι προϋποθέσεις δηλαδή που θα πρέπει να πληρούνται για να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το Πρόγραμμα, μεταξύ των οποίων η  κατάρτιση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την ένταξη των Ρομά, που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και η Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική ένταξη που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και η Εφαρμογή συστήματος διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας, για την οποία πρόκειται να ανατεθεί άμεσα η εκπόνηση σχετικής μελέτης για την κάλυψη της αιρεσιμότητας το 2015. 
 
Στην διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, τέθηκε από τον Πρόεδρο και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου το θέμα της υποχρηματοδότησης της Περιφέρειας. Ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης αναπτυξιακών έργων που εξακολουθούν να υφίστανται στη μεγαλύτερη νησιωτική περιφέρεια της χώρας και της Ευρώπης, μέρος των οποίων μπορεί να καλυφθεί από το ΠΕΠ, καθώς και στις προσπάθειες που καταβάλλει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να γίνει αποδεκτό από όλους ότι περιλαμβάνεται στις περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ μόνο λόγω στατιστικών δεδομένων και ως εκ τούτου χρήζει αύξησης των πόρων του ΠΕΠ.
 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης αναγνώρισε τη σημασία των προσπαθειών και τονίζοντας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της συνολικής αναπτυξιακής προσπάθειας της Περιφέρειας, προκειμένου να επιδιωχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση δράσεων όχι μόνο από το ΠΕΠ, αλλά και από κάθε άλλη διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης.