Έπεσαν οι υπογραφές για τις παραλίες - Στα 187.000,00€ η προκαταβολή για την Ελιά

Έπεσαν οι υπογραφές για τις παραλίες - Στα 187.000,00€ η προκαταβολή για την Ελιά

 

 

 
Εμπρόθεσμα κατατέθηκαν στο Ταμείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και στην Εφορία Μυκόνου το ποσοστό 20% και 30% του μισθώματος αντίστοιχα όπως ορίζει ο νόμος, από το συνολικό μίσθωμα δημοπρατούμενων τμημάτων της παραλίας της Ελιάς από τους πλειοδότες. Τα δημοπρατούμενα τμήματα αφορούσαν στην άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους (σετ ομπρελών) καθώς και τη χρήση τμήματος παραλίας για θαλάσσια σπορ.
 
Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, προς τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου, κατόπιν εντολής του Δημάρχου, κατατέθηκαν και οι σχετικές εγγυητικές επιστολές ίσες με το 1/10 της τελικής τιμής που επιτεύχθηκε στη δημοπρασία της 08/06/2015.
 
Θυμίζουμε ότι τα δύο δημοπρατούμενα τμήματα της παραλίας της Ελιάς έφτασαν το ποσό των 311.000,00€, ενώ η δημοπρασία για τα θαλάσσια σπορ κατοχυρώθηκε στα 60.050,00€. 
 
Από τη δημοπράτηση της συγκριμένης παραλίας εισπράχθηκαν σήμερα 24 Ιουνίου 2015, ως προκαταβολή για την υπογραφή της σύμβασης το ποσό των 186.800 ευρώ  και συγκεκριμένα 112.080 ευρώ υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και το ποσό των 74.720 υπέρ του Δήμου Μυκόνου.
 
Το υπόλοιπο ποσό του συνολικού μισθώματος που αφορά στη χρήση, πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ θα καταβληθεί στα αρμόδια ταμεία έως τις 30/08/2015, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης της σχετικής πλειοδοτικής δημοπρασίας.
 
Επιπλέον και πάντοτε σύμφωνα με τους όρους αυτής, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, όλοι οι υπόλοιποι πλειοδότες έχουν καταθέσει ήδη, εφάπαξ ή μερικώς, τα αντίστοιχα ποσά, ανάλογα του μισθώματος και της διαδικασίας καταβολής του ποσού, τηρώντας τη νομιμότητα που ορίζει κατά περίπτωση η σχετική διακήρυξη.