Την καταπολέμηση της φτώχειας προσπαθεί να επιτύχει η ΠΝΑΙ

Την καταπολέμηση της φτώχειας προσπαθεί να επιτύχει η ΠΝΑΙ

 

 

 

Στην φάση της δημόσιας διαβούλευσης περνά η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΣΚΕ), που στόχο έχει την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, που πλήττει ιδιαίτερα τα φτωχά στρώματα του πληθυσμού των νησιών της Περιφέρειας.
 
Η Περιφερειακή Στρατηγική αποτελεί εξειδίκευση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Κοινωνικής Ένταξης, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώθηκε με την αποτύπωση και καταγραφή, μέσω ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, των  δεδομένων και των στοιχείων ανά Δήμο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να προσδιοριστούν, να κατηγοριοποιηθούν και να ομαδοποιηθούν οι εν δυνάμει ωφελούμενοι.
 
Οι κυριότερες κατηγορίες ευάλωτων ομάδων στην Περιφέρεια είναι οι εξής: άτομα με αναπηρία, εξαρτημένα άτομα, ανήλικοι παραβάτες, καθώς και ειδικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, κάτοικοι μικρών νησιών, Ρομά, μετανάστες, μέλη πολύτεκνων οικογενειών κτλ.
 
Ο βασικός στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΠΕΣΚΕ είναι η καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας, η αντιμετώπιση της πολυνησιωτικότητας ως πηγή κοινωνικού αποκλεισμού και η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων. 
 
Το κείμενο της ΠΕΣΚΕ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.pepna.gr και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.notioaigaio.gr και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 27 Ιουνίου 2015.
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου διαβούλευσης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλεί τους πολίτες, τις ενώσεις πολιτών, τους τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Περιφέρειας, τους Δήμους, καθώς και τους λοιπούς υπηρεσιακούς παράγοντες για την υποβολή προτάσεων στο email notioaigaio@mou.gr. 
 
Με την ολοκλήρωσή του το Σχέδιο θα τεθεί προς έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου. 
 
Οι παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν την Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης θα χρηματοδοτηθούν κυρίως από εθνικούς πόρους και από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. 
 
Σημειώνεται πως η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ), καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο με τις Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), αποτελούν αιρεσιμότητα (προαπαιτούμενο) για την ενεργοποίηση των σχετικών Δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ.