Την Πέμπτη η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

Την Πέμπτη η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020

 

 

 
Tην Πέμπτη 25 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενοδοχείου Ερμής, στην Ερμούπολη Σύρου.
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
Ι.    Εισαγωγικό μέρος
1. Διαπίστωση απαρτίας - Έναρξη συνεδρίασης
2. Έγκριση ημερήσιας διάταξης
3. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
 
ΙΙ.  ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020
4. Παρουσίαση Προγράμματος
5. Πρόοδος κάλυψης Αιρεσιμοτήτων (Περιφερειακών - Οριζόντιων)
 
ΙΙΙ. Ενεργοποίηση Προγράμματος
6. Εξειδίκευση Εφαρμογής Προγράμματος 
7. Μεθοδολογία και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων
 
ΙV. Πληροφόρηση και Επικοινωνία
8. Παρουσίαση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία 
 
V. Λοιπά θέματα
9. Βασικά στοιχεία του νέου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
10. Πρόοδος ανάπτυξης του Ενιαίου συστήματος παρακολούθησης δεικτών ΕΣΠΑ
11. Ενημέρωση για το περιεχόμενο του Πλάνου Αξιολόγησης 
12. Ενημέρωση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη - Παρουσίαση Eγκυκλίου 
13. Παρουσίαση βασικών αρχών ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
 
VΙ.  Συζήτηση - Συμπεράσματα - Αποφάσεις
14. Συζήτηση - Παρεμβάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
15. Παρουσίαση και έγκριση συμπερασμάτων - αποφάσεων Επιτροπής Παρακολούθησης